چارچوب خط‌مشی‌گذاری توسعه فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در ایران

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه پیام نور تهران غرب

چکیده

نقش فنّاوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در تحول جوامع و پشتیبانی از سایر بخش‌ها غیرقابل‌انکار است و سیاستگذاران کشور سعی در تدوین خط‌مشی‌های پیشرو و اثرگذار برای آن دارند. با توجه به مشکلات ناشی از تعمیم راهکارهای دیگر کشورها، شناخت مشکلات و چالش‌های این حوزه می‌تواند در ترسیم افق برنامه‌ریزی و تعیین نیازها مفید باشد. این پژوهش، با نظرسنجی از خبرگان توسعه این حوزه شامل متخصصان دانشگاهی و مدیران باتجربه، به شناسایی نحوه خط‌مشی‌گذاری دولت برای توسعه این بخش، اولویت‌بندی حوزه‌های آن، و تبیین نقش آنها در توسعه این فنّاوری پرداخته است. مطابق نتایج، دولت به‌عنوان متولی اصلی توسعه، باید انواع متنوعی از خط‌مشی‌ها را تدوین و اجرا نماید. این خط‌مشی‌ها که برپایه توسعه متأخر شکل گرفته‌اند، باید اصلاح قوانین و مقررات را هدف قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Policy-Making Framework of Information and Communication Technology in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahmoudi Maymand 1
  • Ali Shayan 2
  • Nadia Kalantari 2
چکیده [English]

The role of ICT development as an advanced technology in the society transition and supporting the other sectors development is undeniable. ICT is one of the most critical sectors in the economy, so the policy-makers attempts to codify effective and advanced policies. Nevertheless they face several challenges. According to the problems derived from solution generalization, identification of problems and challenges of ICT in each country can be valuable in directing planning scope, requirement analysis and operational guidelines. According to ICT developments experts attitudes, includes academic masters and managers, this paper identified the government policy-making method for ICT development and prioritize the areas and their roles in ICT development. Depending on the results, the government was the main trustee of ICT development and it should form and conduct various policies. These policies should be bases on late comer catch up. The research highlighted the importance of regulation modification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and communication
  • technology policy-making
  • technology diffusion
  • high-tech