مدلی برای بلوغ حاکمیت بر معماری خدمت‌گرا

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه، معماری خدمت‌گرا (سرویس‌گرا) 1، فرصت‌هایی را در جهت بهبود چابکی و تسریع در تطبیق نیازمندی‌های کسب و کار با زیرساخت فنّاوری اطلاعات به‌وجود آورده است. از آنجا که سازمان‌ها در فرایند استفاده از این فنّاوری با چالش‌های زیادی مواجه می‌شوند و ممکن است باوجود صرف انرژی زیاد و سرمایه‌گذاری‌های کلان دچار شکست شوند ، نیازمند پیاده‌سازی یک مدل حاکمیت مبتنی بر معماری خدمت‌گرا هستند که براساس رویکرد تدریجی و بلوغ خدمت‌گرایی سازمان مشخص نماید که چه اقداماتی را در گذار به سمت معماری خدمت‌گرا انجام دهند. بنابراین، پژوهش حاضر به‌دنبال ارائه یک مدل برای بلوغ حاکمیت بر معماری خدمت‌گرا بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود. جامعه آماری شامل کل خبرگان و متخصصان حوزه معماری خدمت‌گرا در سراسر دانشگاه‌های ایران و نمونه آماری شامل 16 نفر از خبرگ ان دانشگاهی بود. به‌منظور تأیید یا ردّ شاخص‌ها از آزمون دوجمله‌ای استفاده شد که نتایج پژوهش دال بر تأیید مدل پیشنهادی پژوهش حاضر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A model for service oriented architecture (SOA) governance maturity

نویسندگان [English]

  • Alireza Hasanzadeh
  • Leila Namdarian
  • Shaban Elahi
چکیده [English]

Today, SOA has created the opportunities to improve agility and speed in matching business needs with information technology infrastructure. Since the organization in the process of using this technology faces many challenges and may spend a lot of energy and despite huge investments, failure, therefore need to implement a model for SOA governance that based on a gradual approach and SOA maturity of the organization determine what actions they do to move toward SOA. Therefore, this study was following present such a model. Data gathering tool was questionnaire. In order to confirm the model of study, sample included 16 academic experts. The results confirmed the model of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Service oriented architecture
  • service oriented architecture maturity
  • and service oriented maturity governance