استفاده از روش‌های داده‌کاوی برای پیش‌بینی سطح خسارت مشتریان بیمه بدنه اتومبیل

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت معلم

2 دانشگاه پیام نور

3 بیمه مرکزی

4 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

: امروزه، نقش مشتریان از حالت پیروی از تولیدکننده، به هدایت سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و حتی پژوهشگران و نوآوران مبدل گشته است، به‌همین دلیل سازمان‌ها نیاز دارند مشتریان خود را بشناسند و برای آنان برنامه-ریزی کنند. تاکنون از برخی روش‌های آماری و یادگیری ماشینی برای این منظور استفاده شده است که البته این روش‌ها به‌تنهایی دارای محدودیت‌هایی هستند که در این پژوهش سعی شده است تا با بهره‌گیری از روش‌های مختلف داده‌کاوی تا حد ممکن این محدودیت‌ها از بین برده و برطبق آن، چارچوبی برای شناسایی مشتریان بیمه بدنه اتومبیل ارائه شود. درواقع، هدف این است تا مشتریانی را که بیشتر به یکدیگر شبیه هستند دسته‌بندی و با استفاده از این دسته‌ها و ویژگی‌های آن، میزان خطرپذیری هر دسته را پیش‌بینی کرد. حال با استفاده از این معیار (میزان خطرپذیری هر دسته) و نوع بیمه‌نامه مشتری می-توان میزان خسارت او را پیش‌بینی کرد که این معیار می‌تواند کمک شایانی برای شناسایی مشتریان و سیاستگذاری‌های تعرفه بیمه‌نامه باشد. برای این منظور، از دو روش داده‌کاوی4، درخت تصمیم و خوشه‌بندی برای ایجاد مدل پیش‌بینی خطرپذیری مشتریان در صنعت بیمه استفاده شده است. البته فنّ درخت تصمیم برای این منظور نتایج بهتری را به‌دست آورده است، ولی فنّ خوشه‌بندی نیز تفکیک خوبی میان مشتریان ایجاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Data Mining Techniques to Predict the Detriment Level of Car Insurance Customers

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mahmood Izadparast 1
  • Ahmad Farahi 2
  • Faramarz Fath Nejad 3
  • Babak Teimourpour 4
چکیده [English]

Nowadays customers’ role is changed from just accepting the producers, to leading investors, producers, and even researchers and inventors. Therefore, it is necessary for organizations to identify their customers well and to make plans for them. Some statistical and machine-based learning methods are used so far. However these methods alone are not without limitations. Using various methods of data mining, this research was to eliminate those restrictions as far as possible, so that a framework for identification of car insurance customers could be provided. In fact, the purpose was to categorize the most similar customers and to estimate the amount of risk in each category, according to their characteristics. Now, using this scale (i.e. amount of risk in each category) and considering the type of customer’s policy, the level of recompense could be estimated. This criterion can be helpful to identify customers and for making insurance tariff policies. For this purpose, in insurance industry the two data mining methods were been used to estimate customers’ detriment: the decision tree and clustering. Nevertheless, the decision tree method appears to give better results, although at the same, the clustering method generates a good categorization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Mining
  • Insurance
  • categorize
  • Decision tree
  • Clustering
  • detriment