رابطه بین میزان استفاده اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد از فنّاوری اطلاعات و ارتباطات با میزان انگیزه، روزآمد شدن محتوای درسی کلاس و جذابیت کلاس درس در سال 87-88

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این پژوهش، با هدف بررسی رابطه بین میزان استفاده اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد از فنّاوری اطلاعات و ارتباطات با میزان انگیزه، روزآمد شدن محتوای درسی کلاس، و جذابیت کلاس درس در سال تحصیلی 87-88، به‌منظور توانایی کاربرد مؤثر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در کلاس درس، تأثیر آن بر انگیزه مدرسان و فراگیران و روزآمد شدن مطالب درسی کلاس و بررسی مشکلات و چالش‌های احتمالی در استفاده از آن و ارائه راهکار در برخورد با مشکلات تدارک دیده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه 274 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به‌صورت تصادفی- طبقه‌ای انتخاب شدند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، از نوع پژوهش‌های کاربردی و توصیفی پیمایشی و نیز براساس روش پژوهش، از نوع پژوهش‌های همبستگی بوده است. جهت ابزار گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته که به‌صورت چهره به چهره و دقیق پر شد، مشاهده و مصاحبه با اساتید که براساس آن، مشکلات‌شان را در استفاده از فنّاوری اطلاعات و ارتباطات بیان نمودند، استفاده شد. در بررسی نتایج این پژوهش، رابطه بین میزان استفاده اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد از فنّاوری اطلاعات و ارتباطات با روزآمد شدن محتوای کلاس درس، میزان جذابیت کلاس و سطوح میزان انگیزه آنان (کم، متوسط، زیاد)، طبق آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه ، فرض برابری متوسط میزان استفاده اعضای هیأت علمی از فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در هر سه مورد رد می‌شود. به‌عبارتی، اختلاف معنی‌داری (مثبت) بین آنها وجود دارد که به‌ترتیب کم به زیاد در تمام موارد به‌صورت 1) کم، 2) متوسط، و 3) زیاد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Usage Rate of Information and Communication Technology by Faculty Members of Ferdowsi University of Mashhad, and Motivation Rate, Updating of Lesson Content and Attractiveness of Classroom in Academic Year of 2008-2009

نویسندگان [English]

  • Shila Soleymani 1
  • Seyyed Yaghub Mosavi 1
  • Mehri Parirokh 2
1
2
چکیده [English]

The present paper aimed to study the relationship between usage rate of information and communication technology by faculty members of Ferdowsi University of Mashhad and motivation rate, updating of lesson content and attractiveness of classroom in academic year of 2008-2009 and to study the ability to use information and communication technology in the classroom effectively , its effects on motivation of teachers and learners and updating of lesson content and to investigate possible difficulties and challenges in its usage and to suggest a course of action. Statistical universe studied was selected 274 members of faculty of Ferdowsi University using random-stratified sampling with proper assignment. Considering purpose of the paper, it was applied research and descriptive survey and concerning methodology it was correlation research. A researcher-built questionnaire was filled as face to face and precisely an interview in which professors expressed their problems in usage of information and communication technologies were used as a data collection tool. The results showed that the relationship between usage rate of information and communication technology by faculty members of Ferdowsi University of Mashhad and updating lesson content, attractiveness of class and their motivation level (low, medium, high) according to one-sided variance analysis, the assumption of average equality of usage rate of information and communication technology by faculty members was rejected in all three cases. In other words, there was a significant difference (positive) between them, in ascending order were as low, medium and high.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and communication technology
  • faculty members
  • updating of lesson content
  • attractiveness of class
  • motivation levels
  • Ferdowsi University of Mashhad