سنجش قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی تخصصی وبی فارسی و ارائه راهکارهای مناسب برای بهینه‌سازی این شبکه‌ها در ایران

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 مدیر اجرایی، شرکت پارس آذرخش

چکیده

این پژوهش با هدف سنجش قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی تخصصی وبی فارسی و ارائه راهکارهای مناسب برای بهینه‌سازی آنها به‌اجرا درآمده است. روش پژوهش، کتابخانه‌ای و ارزیابانه بوده و جامعه پژوهش شامل 10 شبکه اجتماعی تخصصی وبی فارسی بوده است. ابزار گردآوری داده‌ها، سیاهه وارسی شامل مهم‌ترین ابعاد و مؤلفه‌های سنجش قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی است که براساس مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی شبکه‌های اجتماعی موفق خارجی و مصاحبه با متخصصان تهیه شده است. قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی با توجه به پنج بُعد اصلی شامل پرونده شخصی، امنیت، قابلیت‌های شبکه‌سازی، جستجو، و راهنمای فنّی- پشتیبانی و 44 مؤلفه مربوط، بررسی گردید و براساس یافته‌ها مشخص شد که شبکه‌های کلوب2، متخصصان ایران3، و دوره4 به‌ترتیب بیشترین میزان مطابقت را با ابعاد و مؤلفه‌های سنجش قابلیت‌های یک شبکه اجتماعی دارا هستند. در پایان، با توجه به ابعاد و مؤلفه‌های سیاهه وارسی و سایر یافته‌های پژوهش، راهکارهایی برای بهینه‌سازی قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی تخصصی وبی فارسی، ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Persian Professional Web Social Networks' Features, to Provide a Suitable Solution for Optimization of These Networks in Iran

نویسندگان [English]

  • Nadjla Hariri 1
  • Amir Mahdi Anbari 2
چکیده [English]

This study aimed to determine the status of Persian professional web social networks' features and provide a suitable solution for optimization of these networks in Iran. The research methods were library research and evaluative method, and study population consisted of 10 Persian professional web social networks. In this study, for data collection, a check list of social networks important tools and features was used. According to the results, “Cloob”, “IR Experts” and “Doreh” were the most compatible networks with the criteria of social networks. Finally, some solutions were presented for optimization of capabilities of Persian professional web social networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social networks
  • Persian professional web social networks
  • Web 2.0
  • Internet