میزان کاربست مولفه های مدیریّت راهبردی در کتابخانه های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان

نویسندگان

1 گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه اصفهان

2 گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی میزان کاربست مؤلفه‌های مدیریت راهبردی در کتابخانه‌های دانشگاه‌های اصفهان، صنعتی اصفهان، و علوم پزشکی اصفهان بود که به‌روش توصیفی– پیمایشی انجام شد. جامعه‌ آماری پژوهش را مدیران و کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اصفهان (134 نفر) تشکیل داده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه‌ محقق‌ساخته‌ با 40 گویه بود که روایی آن از طریق روایی محتوایی، نوع صوری، اعتبار سازه‌ای، و نوع تحلیل عامل با استفاده از آزمون کمو و بارتلت مورد سنجش قرار گرفت و مقدار آن برابر 89/. و پایایی پرسشنامه نیز از طریق آلفای کرونباخ به‌میزان 97/. به‌دست آمد. یافته‌ها با استفاده از نرم‌افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان کاربست مؤلفه‌ها، به‌جز مؤلفه‌ مراقبت از امور راهبردی،بیش از حد متوسط بود. نتایج حاصل از t2 هتلینگ نیز نشان دادکه میزان تأثیر مؤلفه‌ها یکسان نیست، به‌گونه‌ای که بیشترین توجه به مؤلفه‌ تبادل اطلاعات و کمترین توجه به مؤلفه‌ مراقبت از امور راهبردی بوده است. تحلیل نتایج نشان داد که برحسب ویژگی جمعیت‌شناختی رشته تحصیلی و نوع کار در کتابخانه تفاوت میانگین‌ها معنی‌دار بوده،اما برحسب ویژگی جمعیت‌شناختی دانشگاه محل خدمت، نوع کتابخانه، و سابقه‌ خدمت تفاوت میانگین‌ها معنی‌دار نبوده است (05/0>p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Application of Strategic Management Components in Academic Libraries in Isfahan City

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Darvishi Chadegani
  • Ahmad Shabani 1
  • Saeed Rajaee Pour 2
1
2
چکیده [English]

This research aimed at investigating the application of strategic management components in libraries of Isfahan University, Isfahan University of Technology, and Isfahan University of Medical Sciences and the research method was descriptive survey study. The population consisted of managers and librarians of academic libraries in Isfahan city(134 persons).To gather the data, a researcher-made questionnaire with 40 questions was used and for the content validity, the face validity and construct validity, the factor analysis of questionnaire using KMO and Bartlett test were estimated 0/89. Using Cronbach’s Alpha the reliability of the questionnaire was estimated 0.97. For analyzing the data SPSS software was used.The findings showed the application of components was higher than average except one of the components. The results of Hotteling showed that the effects of all components were nott the same, considering the component ofexchange of information was highest and care about the strategic affairs was the lowest. The findings showed that there was significance based on demographic factors, major and type of work. But no significance difference was seen based on demographic factors, university, type of library, and years in service (p < 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic library
  • Strategic Management
  • library management