طراحی و آزمون مدل سنجش میزان آمادگی سازمانی برای توسعه راهبردی سیستم های اطلاعاتی: (مطالعه موردی یک دانشگاه دولتی)

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

10.35050/JIPM010.2013.003

چکیده

نتایج مطالعات متعدد انجام شده حکایت از نرخ بالای شکست و عدم موفقیت پروژه های استقرار سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها دارد. این پژوهش ها همچنین نشان می دهند که بسیاری از این شکست ها بیش از آن که ناشی از جنبه های فنی و فناورانه باشند، ریشه در مسائل سازمانی و عدم توجه به وضعیت سازمان در مرحله طراحی سیستم های اطلاعاتی دارند. به عبارت دیگر، استقرار موفق سیستم های اطلاعاتی، مستقیماً به شرایط جاری سازمان ها بستگی دارد و از آنجا که طراحی و استقرار یک سیستم اطلاعاتی سرمایه گذاری نسبتاً بالایی را می طلبد، توجه به آمادگی سازمان برای استقرار این سیستم ها و ارزیابی شرایط سازمان از حیث میزان آمادگی امری ضروری به نظر می رسد.
در پژوهش حاضر ضمن بررسی جامع مدل های مختلف ارزیابی میزان آمادگی سازمان ها برای استقرار سیستم های اطلاعاتی، تلاش شده است مدلی مبتنی بر واقعیت ها و شرایط حاکم بر محیط داخلی سازمان ها و موسسات بخش عمومی و با تاکید بر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور طراحی گردد. بر مبنای مدل پیشنهادی، آمادگی سازمانی دانشگاه ها به شش بعد راهبردی، منابع، مدیریتی، فرهنگی، ساختاری و قانونی ارتباط دارد که خود به 28 مؤلفه تقسیم می شوند و بر مبنای این مؤلفه ها، 142 شاخص برای ارزیابی میزان آمادگی دانشگاه ها برای استقرار سیستم های اطلاعاتی پیشنهاد می شود. استفاده از این شاخص ها برای ارزیابی میزان آمادگی سازمانی می تواند طراحی هدفمند و متناسب با شرایط سازمانی این سیستم و در نهایت، پرهیز از هدر رفت منابع سازمان را تسهیل کند. مدل پیشنهادی در یک دانشگاه به عنوان نمونه مورد استفاده قرار گرفته و میزان آمادگی آن دانشگاه بر اساس مؤلفه های مدل در ابعاد مورد نظر تعیین و نتایج حاصل برای تهیه برنامه های اقدام به کار برده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Proposed Model for Examining the Organizational Readiness Assessment of Information Systems Development: A case study of a public university

نویسندگان [English]

  • Mohammad Lagzian
  • Gholamreza Malekzadeh
  • Zahra Hossieni
چکیده [English]

The findings of several prior studies indicate high failure rate of Information systems implementation projects in different organizations. These studies also point to the fact that many of these failures are as a result of organizational issues as well as not paying attention to current situation of the organization in early stages of Information system development, rather than technical issues. In other words, successful implementation of an information system is directly depending on current situation of the organization. Considering high needed investment for implementing an information system project, it seems to be necessary to assess its current organizational readiness level. In this study, on the basis of a comprehensive reviewing various relevant models of readiness assessment for information systems development has been attempted to present a model about the existing realities and internal circumstances in public sector organizations and institutions emphasizing on universities and higher education institutions. Based on proposed model, to assess organizational readiness, six major dimensions (Strategic, Structural, Resources, Cultural, Managerial, and Legal) were identified from the literature which was divided into 47 sub-dimensions and 142 indicators. The identified indicators can be used to assess organizational readiness in order to facilitate a purposeful and appropriate information system development and consequently to prevent the waste of organizational resources. The proposed model also was used in a public university as a case with the aim of determination of organizational readiness level, and finally several action plans were suggested based on the obtained research results.