دوره و شماره: دوره 29، شماره 1، اسفند 1392 
تحلیل وضعیت سازماندهی منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌های دیجیتالی ایران

صفحه 35-59

10.35050/JIPM010.2013.002

حامد علیپورحافظی؛ عباس حری؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ مهدی علیپور حافظی


بررسی مشارکت پژوهشگران روانشناسی و روانپزشکی کشور در تولید علم

صفحه 137-163

10.35050/JIPM010.2013.006

محمدامین عرفان منش؛ والاعلی روحانی؛ رضا بصیریان جهرمی؛ زهره غلامحسین زاده