راهبردهای جست‌وجوی کاربران پایگاه‌های اطلاعاتی فناوری نانو: تحلیل گزارش تراکنش

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

بازیابی اطلاعات مرتبط با نیازهای اطلاعاتی دغدغه اساسی کاربران نظام های اطلاعاتی گوناگون است و پرسش های جستجوی به کار برده شده توسط کاربران نمودی از نیازهای اطلاعاتی آنها به شمار می رود. هدف پژوهش حاضر شناسایی راهبردهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی فناوری نانو از طریق تجزیه و تحلیل پرسش های جستجو و پیگیری مراحل مختلف جستجوهای انجام شده توسط کاربران است. روش پژوهش تحلیل گزارش های تراکنش است و پژوهش از طریق تجزیه و تحلیل فایل های تراکنشی که تعامل بین کاربران و پایگاههای اطلاعاتی را نشان می دهد، انجام گردید. یافته های پژوهش نشان داد که کاربران از سه روش استفاده از موتورهای جستجو، سایت های دیگر و استفاده از پایگاههای اطلاعاتی به طور مستقیم برای بازیابی اطلاعات استفاده می کنند که در استفاده به طور مستقیم نرخ پرش کمتری داشته اند و صفحات بیشتری را مورد بازدید قرار داده اند. متوسط طول پرسشهای به کاربرده شده از طریق موتورهای جستجو 36/3 واژه است و از راهبردهای جستجوی ساده تر برای بازیابی اطلاعات استفاده کرده اند. نهایتا در مقاله راهکارهایی جهت کارآیی بهتر راهبردهای جستجو کاربران ارائه شده است. می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Search Strategies in Nanotechnology Databases: Log Analysis. Journal of Information Processing and Management

نویسندگان [English]

  • Nadjla Hariri
  • Sahar Mehraban
چکیده [English]

Major concern of users of information systems is information retrieval related their information needs, query used by the users is a manifestation of their information needs. The research purpose is to analyze databases of nanotechnology through the query analysis and follow-up users navigation. The research method is transaction log analysis. This study was performed through the analysis of the interaction between users and the database transaction files. Results show that nanothechnology databases users using three methods to retrieve information needs: search engines, referral sites and directly use. In the used directly Bounce Rate have been lower and more pages have been visited. The average length of query is 3.36. And easier search strategies are used to retrieve information.