الگوی ارتباطی جریان اطلاعات در سازمان و ابعاد رضایت از ارتباطات سازمانی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 دانشگاه فردوسی مشهد

10.35050/JIPM010.2013.005

چکیده

پژوهش حاضر، به بررسی الگوی ارتباطی میان جریان اطلاعات در سازمان و ابعاد رضایت از ارتباطات سازمانی، پرداخته است. از آنجا که رضایت از ارتباطات سازمانی می تواند زمینه ساز یکپارچگی در جوّ تنوع شود؛ توجه به عوامل مؤثر بر این سازه، جایگاه ویژه ای دارد؛ بنابراین در این پژوهش به بررسی تأثیر جریان اطلاعات در سازمان بر این سازه، پرداخته شده است. بدین منظور، پرسشنامه هایی که اعتبار و روایی آنها احراز شده بود؛ توسط آزمودنی ها تکمیل شد. در ادامه، الگوی ارتباطی میان سازه های ذکر شده، از طریق معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرلِ نسخه 8/8، مورد آزمون قرار گرفت؛ و یافته ها برازش الگوی پیشنهادی را نشان داد. مقدار تمام ضرایب مسیر الگوی پیشنهادی نیز معنا دار به دست آمد و بدین ترتیب، کلیۀ فرضیات تحقیق، مبنی بر تاثیر مثبتِ جریان اطلاعات بر کیفیت رسانه (00/1=،01/0 P < )؛ تاثیر مثبت جریان اطلاعات بر دیدگاه سازمانی (82/0 =،01/0 P < )؛ و تاثیر مثبت جریان اطلاعات بر جوّ ارتباطات  (98/0 =،01/0 P < )؛ مورد تأئید، قرار گرفت. یافته های حاصل از تحقیق، ما را به سمت هموار سازی جریان اطلاعات و مدیریت صحیح آن، رهنمون می سازد، چرا که بدین وسیله می توان از نتایج افزایش همزمان رضایت از ارتباطات سازمانی در سازمان بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship Model of Information Flow and Organizational Communication Satisfaction Dimensions: (SEM)

نویسندگان [English]

  • Ali Rezaeean 1
  • Sima Saghravani 2
1
2