تبیین عوامل مؤثر بر موفقیت برنامه‌ریزی سیستم‌های اطلاعاتی استراتژیک (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی شهر بوشهر)

نویسندگان

1 دانشگاه خلیج فارس

2 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

10.35050/JIPM010.2013.004

چکیده

برنامه‌ریزی سیستم‌های اطلاعاتی استراتژیک موضوع بسیار مهمی برای مدیران و محققان به شمار می‌رود و به عنوان یک مسئله کلیدی در مدیریت مطرح است. پرسش بنیادی که با آن مواجه هستیم این است که موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی استراتژیک از چه عواملی متأثر می‌باشد. این پژوهش بر پایه پاسخگویی به این پرسش انجام شده است. مرور پیشینه پژوهش حاکی از آن است که در میان عوامل زیادی که ممکن است موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی استراتژیک را تحت تأثیر قرار دهد، عدم اطمینان محیطی و فرایند برنامه‌ریزی سیستم‌های اطلاعاتی استراتژیک از سایر عوامل برجسته‌تر می‌باشد.
داده‌ها از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری شد و اجزای مدل با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری آزمون گردیدند. یافته‌‌‌های پژوهش نشان از آن دارد که عدم اطمینان محیطی و فرایند برنامه‌ریزی سیستم‌های اطلاعات استراتژیک بر روی فرایند برنامه‌ریزی سیستم‌های اطلاعات استراتژیک تأثیر دارند. همچنین در این پژوهش اثر مستقیم عدم اطمینان محیطی بر روی موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی استراتژیک مورد تایید قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Factors influencing the success of strategic information systems planning (the case of public sector organizations of Bushehr city )

نویسندگان [English]

  • Seyed Yaghoub Hosseini 1
  • Shahla Yousefi Dehbidi 1
  • Atousa Eskandari 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • The success of strategic information systems planning
  • environmental dynamics
  • the process of strategic information systems planning
  • structural equation modeling