واکاوی زمینه‌های عملکرد علمی و حرف‌ه‏ای، حضور اعضاء هیأت علمی علم اطلاعات و دانش ‏شناسی ایران و آثار آنها در گوگل، گوگل پژوهشگر و نمایه استنادی علوم ایران

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد همدان

2 دانشگاه فردوسی مشهد

10.35050/JIPM010.2014.001

چکیده

میزان حضور اعضای هیئت علمی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی ایران و
آثار آنان در وب و همچنین مطالعه زمینه های عملکرد علمی و حرفه ای هدف اصلی
است. این پژوهش از نوع کاربردی و به دو روش پیمایشی با رویکرد توصیفی و
وب سنجی انجام شد. تمام اعضای هیئت علمی با مرتبه استادیاری و به بالا جامعه
پژوهش حاضر را تشکیل داد. داده ها در بستر پایگاه های گوگل، گوگل پژوهشگر و
پایگاه نمایه استنادی علوم ایران استخراج گردید و از سیاهه وارسی و پرسشنامه محقق
ساخته به منظور گردآوری داده های استفاده شد. نتایج نشان داد در کنار افراد پرسابقه،
اعضای هیئت علمی کم سابقه تر نیز از میزان حضور قابل توجهی برخوردارند. در مورد
میزان حضور آثار نیز دانشگاه های چمران اهواز و فردوسی مشهد بالاترین جایگاه را
دارند. همچنین زمینه هایی مانند حضور در پایگاه اطلاعات علمی، خوداستنادی و
وب سایت های دانشگاهی جایگاه های نخست تا سوم را کسب کرده اند . همچنین،
جایگاه نخست در زمینه عملکرد علمی و حرفه ای به انتشار مقاله های فارسی و انگلیسی
در مجله های معتبر داخلی و خارجی اختصاص دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientific and Professional Performance, Web Presence of Iranian Knowledge and Information Science Academics and Their Publications in Google Scholar, ISCI & Google

نویسندگان [English]

  • Farshid Danesh 1
  • Rahmatollah Fattahi 2
  • Mohammad Hossein Dayani 2
چکیده [English]

Web presence is one of the areas of research in the field of
webometrics. Due to lack of precise information on the presence of the
Knowledge and Information Science (KIS) faculty members in Iran, this
study aims to address this problem. It studies the level and quality of the
presence of the LIS faculty and its relation to their professional
effectiveness, focusing on their academic and professional performance.
This study is an applied research, taking two approaches: descriptive
survey and webometrics. The study participants are the KIS faculty
members in Iran who hold a PhD degree, have senior lecturer (assistant
professor) position and positions above that, and have scientific
publications and web citations. A checklist was used to collect the webrelated
data on their presence, and a questionnaire was designed to
collect the data on their academic and professional activities. Three
databases were used to collect the web-related data, namely Google,
Google Scholar and the Iran Science Citation Index. The data was
analyzed using statistical analysis and tests of descriptive and
interpretive types. From the web presence perspective, the findings
revealed that besides experienced academics, younger academic
members have remarkable web presence. The findings showed that there
is a meaningful relationship between the level of presence of the studyparticipants and their publications. KIS academics of Ferdowsi University of
Mshhad and Shahid Chamran University of Ahvaz have gained highest positions
according to publication web presence in Google. Also, scientific databases, self
citations and university websites have got the first to third ranks in order to
publication web presence themes. In addition, results showed us publishing Farsi
and English articles in credible refereed journals is the most important theme in
scientific and professional performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Web Effectiveness
  • Information and Knowledge Science
  • Iran Science Sitation Index
  • Google scholar
  • Google
  • Scientific and Professional Performance