شناسایی و رتبه‌بندی اصول راهنمای استقرارموفقیت‌آمیز مدیریت دانش با استفاده از مدل APQC

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت؛دانشگاه تهران

3 دانشکده مدیریت؛ دانشگاه تهران

10.35050/JIPM010.2014.002

چکیده

در این پژوهش از یک استراتژی سه مرحله‌ای (کیفی-کمی-کمی) استفاده شده است. در بخش اول، با استفاده از مرور و تحلیل پژوهش های مرتبط، به خصوص بررسی موشکافانه اسناد مربوط به مدل استقرار مدیریت دانش "مرکز کیفیت و بهره وری آمریکا"، اصول راهنمای پیشنهادی برای هریک از مراحل مدل تدوین شده است. در مرحله دوم، اعتبار اصول استخراج شده به نظرسنجی خبرگان قرار داده شد و درنتیجه این اصول به لحاظ اهمیت، رتبه بندی گردید. براساس نتایج این نظرسنجی، در مجموع، 42 اصل راهنما مورد تایید خبرگان قرار گرفته و رتبه دهی شد. سه مورد از مهمترین اصول راهنما از نظر خبرگان « اشتباه نکنید! دانش تنها در بخش تحقیق و توسعه سازمان خلق نمی‌شود، بلکه دانش در هر زمانی در هر یک از فرآیندهای روزمره نیز می تواند خلق شود»، « استراتژی مدیریت دانش می بایست با اهداف کلی سازمان همراستا باشد.» و«تنها یک بهترین مکانیزم وجود ندارد، بلکه باید سبدی از مکانیزم‌های مدیریت دانش را مورد استفاده قرار داد.» می باشد. در مرحله سوم پژوهش نیز، میزان کاربرد و توجه به این اصول راهنما در پروژه های مدیریت دانش شرکت مگفا مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بررسی این مرحله نشان می دهد 36 اصل راهنما (از مجموع 42 اصل تایید شده توسط خبرگان)، مورد توجه بخش مدیریت دانش شرکت مگفا می‌باشد. دو مورد از پرکاربردترین این اصول در شرکت مگفا «استراتژی مدیریت دانش می بایست با اهداف کلی سازمان همراستا باشد.» و «از جزیره ای شدن پروژه های مدیریت دانش بپرهیزید. برنامه های مدیریت دانش موجود را به هم متصل کرده و اهرم یکدیگر قرار دهید.» می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking Guidelines for the Successful Deployment of Knowledge Management Models Using APQC

نویسندگان [English]

  • Saeedeh Mohammadraei Naeini 1
  • Mehdi Shami Zanjani 2
  • Mohammad Mousakhani 3
چکیده [English]

In this research, three stage strategy (qualitativequantitative-
quantitative) is applied. In the first stage, by studying and
reviewing the relative works, especially the APQC model, the proposed
guidelines are extracted and prepared. In the second stage, the validation
of these guidelines is evaluated by experts in this field. The experts
accepted 42 guidelines and ranked them. Three most important
guidelines are: “Don’t make mistake! Knowledge is not only produced
in R&D departments, but it can also be produced in each routine process
of the organization. ”, “Knowledge management strategy must comply
with the organization strategy.” and “There is not one best mechanism
for knowledge management, it must be a portfolio of mechanisms.” In
the last stage, the application of these guidelines is evaluated by the
Knowledge Management department of MAGFA Company.
Accordaning to the results, 36 out of 42 guidelines are used by MAGFA.
Two most applicable guidelines are: “Knowledge management strategy
must comply with the organization strategy” and “Avoid islanding the
knowledge management projects. Connect the existing knowledge
management projects and programs and lever them.”

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management Implementation
  • APQC Guidelines
  • MAGFA co