طراحی سیستم خبره فازی جهت انتخاب استراتژی مدیریت دانش

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

2 دانشگاه تربیت مدرس

10.35050/JIPM010.2014.003

چکیده

انتخاب استراتژی مناسب مدیریت دانش به عنوان یکی از مهمترین عوامل موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش یاد شده است. انتخاب استراتژی مدیریت دانش یک مسئله تصمیم گیری است که نیاز به ملاحظه تعدادی عوامل پیچیده دارد. در ارزیابی و انتخاب استراتژی مناسب مدیریت دانش ، عوامل مختلفی در سازمان باید مورد توجه قرار بگیرند. این در حالی است که عوامل شناسایی شده و نحوه تاثیر آنها بر استراتژی مدیریت دانش در ذات خود دارای ابهام می باشند. در این پژوهش ابتدا مروری بر مبانی نظری تحقیق در ارتباط با استراتژی های مختلف مدیریت دانش شده و عوامل تاثیر گذار بر انتخاب استراتژی مدیریت دانش سازمانی از چارچوب ها و مدل های مفهومی موجود استخراج شده اند. نحوه تاثیر این عوامل بر انتخاب استراتژی مدیریت دانش از طریق دلفی فازی استخراج شده است. سپس یک سیستم خبره فازی جهت انتخاب استراتژی مناسب مدیریت دانش با توجه به عواملی که بر استراتژی مدیریت دانش تاثیر دارند ، طراحی شده است. عواملی که در این سیستم بر انتخاب استراتژی مدیریت دانش در سازمان تاثیر گذار هستند شامل موارد : استراتژی عمومی کسب و کار، ساختار سازمانی ، عوامل فرهنگی ، استراتژی های فناوری اطلاعات ، استراتژی های مدیریت منابع انسانی، سطح اجتماعی سازی، انواع دانش و فرآیندهای خلق و انتشار آن می باشند. با توجه به عوامل تاثیر گذار شناسایی شده بر استراتژی های مدیریت دانش ، استراتژی نهایی بر اساس طیفی از انسان گرایی تا سیستم گرایی و با هدف حفظ توازن سطح دانش آشکار و ضمنی سازمان پیشنهاد می شود. عملکرد سیستم طراحی شده با اطلاعات مربوط به سه سازمان ایرانی مورد تست و ارزیابی قرار گرفته است.

عنوان مقاله [English]

Designing a fuzzy expert system for selecting knowledge management strategy

نویسندگان [English]

  • Ameneh Khadivar 1
  • Shohreh Nasri Nasr Abadi 2
  • Elham Fallah 2
چکیده [English]

knowledge management strategy is mentioned as one of the most important success factors for implementing knowledge management. The KM strategy selection is a complex decision that requires consideration of several factors. For evaluation and selection of an appropriate knowledge management strategy in organizations, many factors must be considered. The identified factors and their impact on knowledge management strategy are inherently ambiguous. In this study, an overview of theoretical foundations of research regarding the different knowledge management strategies has been done And factors influencing the knowledge management strategy selection have been extracted from conceptual frameworks and models. How these factors influence the knowledge management strategy selection is extracted through the fuzzy Delphi. Next a fuzzy expert system for the selection of appropriate knowledge management strategy is designed with respect to factors that have an impact on knowledge management strategy. The factors which influence the selection of knowledge management strategy include: general business strategy, organizational structure, cultural factors, IT strategy, strategic human resource management, social level, the types of knowledge creation processes and release it. The factors which influence the knowledge management strategy selection include: business strategy general, organizational structure, cultural factors, IT strategy, human resource management strategies, socialization level, knowledge types and its creation and diffusion processes. According to identified factors which affect the knowledge management strategy, the final strategy is recommended based on the range of human-oriented and system-oriented by keep the balance of explicit and implicit knowledge. The Designed system performance is tested and evaluated by the information related to three Iranian organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • knowledge management strategy
  • knowledge management strategy selection
  • Fuzzy expert system