بررسی میزان پذیرش منابع اطلاعاتی الکترونیکی توسط اعضای هیأت علمی گروه‌ های علم اطلاعات و دانش-شناسی ایران

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

10.35050/JIPM010.2014.005

چکیده

منابع اطلاعاتی الکترونیکی نقش مهمی در فرایند آموزش و پژوهش اعضای هیأت علمی ایفا می‌کنند، هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت پذیرش این منابع توسط اعضای هیأت علمی گروه‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران براساس نظریه اشاعه نوآوری «راجرز» بود. روش پژوهش، پیمایشی از نوع توصیفی-همبستگی بوده است. براساس جدول نمونه‌گیری کوکران، از بین 170 نفر عضو هیأت علمی، 122 نفر به صورت تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. با استفاده از پرسش‌نامه‌ی الکترونیکی محقق ساخته که روایی آن به تأیید 7 نفر از استادان رشته‌ی علم اطلاعات و دانش‌شناسی و علوم اجتماعی رسیده بود و با توزیع آزمایشی پرسش‌نامه بین 25 نفر از اعضای جامعه که در مطالعه نهائی شرکت نداشتند پایایی آن 82/0 محاسبه و سپس گردآوری داده‌ها صورت گرفت. داده‌ها به وسیله‌ی آمار توصیفی و تحلیلی با نرم افزار SPSS 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون t نشان داد بین میانگین آهنگ پذیرش اعضای هیأت علمی برحسب سن، سابقه کار، مدرک تحصیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) و محل اخذ آن، تفاوت معنی‌داری وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون کولموگروف-اسمیرونوف نیز نشان داد منحنی آهنگ پذیرش منابع اطﻼﻋﺎتی الکترونیکی در میان نمونه مورد مطالعه، نرمال بوده و برهمین اساس، آهنگ پذیرش این منابع در طول زمان، به صورت S شکل در آمده است. به طور کلی، یافته‌ها نشان داد نظریه اشاعه نوآوری «راجرز» (2003) در زمینه دسته‌های پذیرندگان نوآوری و منحنی S شکل، در بین اعضای هیأت علمی گروه‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران، صادق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of accepting rate of Electronic Information Resources (EIR) by Iranian Knowledge and Information Science faculty members

نویسندگان [English]

  • Afshin Hamdipour 1
  • Zahed Bigdeli 2
چکیده [English]

Electronic information resources (EIR) play an important role in the process of education and research. The aim of this study was to analyze the status of adoption of electronic information resources (EIR) by Iranian Knowledge and Information Science (KIS) faculty members. This applied- descriptive survey was carried out on Iranian KIS Faculty Members in 2012. The number of participants was determined based on the Cochran's sample size table. Of the 170 Faculty Members, 122 individuals were randomly selected. Data collection tool was an Electronic questionnaire, and its validity was confirmed by professionals. The reliability of the questionnaire was verified after a pilot study. By using IBM SPSS 20 software and through exploratory factor analysis, descriptive statistics, and inferential tests the data were analyzed.
Results showed that, there is significant difference between the mean of adoption rate of electronic information resources (EIR) by people with different levels of education. In addition, the Pearson correlation coefficient showed a significant relationship between mean of adoption rate and the faculty’s teaching experience and age. The results of Kolmogorov-Smirnoff test showed that the curve of adoption rate of electronic information resources among the sample is normal, and thus, the adoption rate of resources over time, is S-shaped.
Ultimately, this study confirmed The Rogers’ Diffusion of Innovation Theory (2003) in context of Adaptor categories of electronic information resources (EIR), and S-shaped curve, among faculty members in departments of knowledge and Information science in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic information resources (EIR)
  • Rogers\' diffusion of innovations
  • adoption rate
  • Adaptor categories
  • S Shaped curve