ربط عینی و ربط ذهنی در نظام‌ های اطلاعاتی(تحلیلی بر ربط در بازیابی اطلاعات)

نویسندگان

1 سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه علوم پژشکی تهران

10.35050/JIPM010.2014.009

چکیده

دامنه مباحث میان فلاسفه از دو موضع عین‌گرایی و ذهن‌گرایی به مبحث ربط نیز که از مباحث بنیادین طراحی و ارزشیابی نظام‌های اطلاعاتی است کشیده می‌شود. درک ما از موضوع ربط و چرائی دستاوردهای موجود در ادبیات آن بدون درک صحیح از این بحث‌های بنیادین کامل نخواهد بود. این پژوهش ضمن مروری اجمالی بر این دو دیدگاه تلاش کرده است به گونه‌ای جمع‌بندی از آن دست یابد که برای نظام‌های اطلاعاتی مورد نیاز و پذیرش باشد و با رویکردی انتقادی، پارادایم ذهن‌گرایانه حاکم بر ادبیات ربط را مورد بررسی قرار دهد. روش: پژوهش حاضر به روش کتابخانه‌ای با مطالعه منابع موجود در کتابخانه‌ها و جستجوی مقالات در پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط با موضوع پژوهش و تحلیل متون، تدوین یافته است. یافته‌ها: این پژوهش نشان می‌دهد، بازنگری واقع‌گرایانه و معتدل‌تری در مباحث ربط ضرورت دارد به ترتیبی که نقش دو عنصر نظام و متخصصان نیز مورد غفلت واقع نگردد. همچنین ضمن معرفی ربط چهریزه‌ای، پیشنهاد شده است که ذهن و عین‌گرائی نه تنها به عنوان رویکرد در طراحی نظام اطلاعاتی، بلکه در تعریف ربط وارد شده و مورد بازشناسی قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Objective and Subjective Relevance in Information Systems an Analysis of Relevance in Information Retrieval

نویسندگان [English]

  • Vafa Ghobadpour 1
  • Golamreza Fadaie 2
  • Afsoon Sabetpour 3
چکیده [English]

Objective: The scope of debates between philosophers on objectivism and subjectivism relates to relevance which is fundamental issue of designing and evaluation of information systems. Our understanding of the topic relevance would not be complete without understanding these basic debates. The article reviewing both viewpoints tries to sum up them somehow acceptable and useful to information systems and with critical approach analyses subjective paradigm dominant in relevance literature. Methodology: The present study is based on the descriptive- analysis methodology using the library sources. Findings: Necessity of more moderate and realistic viewpoints which recognize the role of experts and systems in addition to users in the literature of relevance. Also introducing the “Facet Relevance”, it has been proposed objectivism and subjectivism be recognized not only to design information systems but also to defining relevance. The effects of technology on the approaches of information system design free from theoretical viewpoints investigated too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Facet Relevance
  • Objective and Subjective Relevance
  • Relevance
  • Information storage and retrieval
  • information systems