بررسی ارتباط میان قابلیتهای منطقه ای و جغرافیای تولید علم در ایران

نویسنده

بنیاد دایرهالمعارف اسلامی

10.35050/JIPM010.2015.037

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان قابلیت‌های منطقه‌ای و جغرافیای تولیدعلم درحوزه‌های موضوعی علوم‌دریایی واقیانوس‌شناسی، کشاورزی، پزشکی، نفت و پتروشیمی و انرژی درکشور ایران است. این پژوهش‌ از نوع کتابسنجی و تحلیل موضوعی ساده بوده و درآن از روش تحلیل محتوای سطحی بهره‌گرفته ‌شده است. داده‌ها شامل تمامی مقالات موجود در حوزه های موضوعی مذکور با همکاری حداقل یک نویسنده ایرانی که درخلال سالهای 2007-2011 درپایگاه اسکوپوس نمایه شده‌اند. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد، تمرکزمتخصصان، مراکزعلمی و تحقیقاتی و دانشگاه‌ها در استان تهران منجر به تجمع تولیدات‌علمی دراین استان شده است. این امر نشان‌دهنده وجود زیرساخت‌های لازم برای انجام تحقیقات‌علمی دراستان تهران و عدم توزیع این زیرساخت‌ها در سایر استان‌هایی است که قابلیت انجام تحقیقات‌علمی درحوزه‌های موضوعی مورد نظرراداشته‌اند. به همین دلیل بیشترین میزان همکاری‌علمی با استان تهران صورت گرفته و استان تهران به عنوان مهم‌ترین قطب علمی کشور شناخته شده است. تجمع تولیدات‌علمی در یک نقطه با ماهیت ثروت علمی و بحث تاثیرگذاری همگانی علم درتضاد بوده و مانع از نزدیکی جغرافیای تولید به جغرافیای بهره‌مندی درکشور پهناوری چون ایران شده‌است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Regional capabilities and their relation to the geography of scientific production in Iran

نویسنده [English]

  • Neda bandalizadeh
چکیده [English]

This study investigates the relation of regional capabilities and the geographic distribution of scientific productions in some disciplines in Iran. Data include all articles related to the oceanography, agriculture, medicine, oil and petroleum, and energy disciplines with at least one Iranian author published between 2007 And 2011 that have been indexed in Scopus database. Results show that the geographic distribution of specialists, scientific centers and universities was focused in Tehran. This might be because all research infrastructure and facilities are concentrated in Tehran and other provinces do not have enough. Tehran was also the hub for most of collaborations in science .This uneven distribution of scientific wealth is not in accordance with the science policy of the country and does not support the efficiency of scientific activities in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • scientific wealth
  • Bibliometrics
  • Content Analysis
  • scientific production geography
  • science efficiency geograp