سنجش ارزش استنادی مقالات شیمی ایران با استفاده از شاخص سهم استناد متنی

نویسندگان

1 علوم پزشکی شیراز

2 استادیار بخش علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز

10.35050/JIPM010.2015.039

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اعتبار مقالات ایرانی حوزه شیمی در سال 2010 میلادی بر پایه ارزش استنادی آنها می‌باشد. ارزش استنادی بر اساس دو شاخص ‌استناد متنی و سهم استناد متنی محاسبه شده است. سهم استناد متنی در این پژوهش عبارت است از نسبت بین فراوانی استناد متنی به پتانسیل ارجاعی مقالات استناد‌کننده.

مقالات مورد بررسی به روش تحلیل استنادی مورد سنجش قرار گرفته است. گردآوری داده‌ها به ‌روش تحلیل استنادی صورت گرفته و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آزمون اسپیرمن استفاده شده است.

در این پژوهش 955 استناد به 517 مقاله ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. این مقالات 1434 استناد متنی دریافت کرده‌اند که 213 استناد (22 درصد) خود‌استنادی است. تنها 02/17 درصد مقالات، سهم استناد متنی بیش از سطح مورد انتظار را به‌دست آورده و 97/82 درصد از آنها کمتر از حد مورد انتظار عمل کرده‌اند. یافته‌ها بیانگر این است که استناد پیش‌بین مناسبی برای بسامد متنی استناد است، اما با سهم استناد متنی رابطه معنی‌داری ندارد.

با وجود رشد چشمگیر تولیدات علمی ایران در حوزه شیمی، بررسی ارزش استنادی مقالات این حوزه نشان داد که بیشینه مقالات ارزش استنادی کمتر از حد مورد انتظار را به‌دست آورده‌اند. بر این اساس، اگر سامانه ارزیابی پژوهشی کشور به ارزیابی دقیق و عمیق‌تر مقالات نیازمند باشد، بهتر است ارزیابی‌های کیفی حاصل از شاخص‌های ارزش‌گذاری‌شده را جایگزین ارزیابی کمی مبتنی بر شمارش ساده استنادها نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Citation Value of Iranian Papers in Chemistry Using Text Citation Potential

نویسندگان [English]

  • Aftab Ghadimi 1
  • Hajar Sotudeh 2
چکیده [English]

Research aim: The present study aimed to investigate the value of Iranian papers in chemistry in 2010 based on their citation quality. The citation value was calculated based on text citation frequency and text citation potential. The latter is defined based on the text citation frequency of the cited papers, divided by text citation potential of the citing papers. Research method: The research was carried out using a citation analysis method. The data were analyzed by descriptive and inferential statistics, including Spearman correlation test. Research result: 955 papers referring to 517 Iranian papers were examined. These papers gave 1434 text citations to Iranian papers, of which 213 (accounting for 22 percent) were self citations. Only a minority (17.02 percent) of the Iranian papers performed higher than the expected level and the rest (82.97 percent) performed below the expected level, regarding their text citation portions. The results also indicated that citations can properly predict text citation frequencies but have no significant correlation with text citation portions. Conclusion: Despite the recent growth in Iran’s scientific outputs in chemistry, the citation value of the papers was revealed to be considerably low. This implies that in order to have a more objective evaluation, Iranian science system requires more qualitative indicators instead of the crude count of citations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • citation value
  • citation
  • text citation
  • text citation potential
  • chemistry
  • scientific productions