تحلیل نگرش و عوامل تشویق کننده اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه پیام نور در باره یادگیری الکترونیکی ( مورد پژوهی: دانشگاه پیام نور اردبیل)

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه بوعلی سینا

10.35050/JIPM010.2015.043

چکیده

روند استفاده از یادگیری الکترونیکی در آموزش‌عالی رو به افزایش است. دانشگاه پیام‌نور نیز همانند بسیاری از دانشگاهها به دنبال استفاده و توسعه یادگیری الکترونیکی است. در مؤسساتی که بدنبال راه‌اندازی یادگیری الکترونیکی هستند و برای پذیرش مؤثر و توسعه یادگیری الکترونیکی تلاش می‌کنند، شناسایی نگرش و انگیزش اساتید اهمیت قابل ملاحظه‌ای دارد. هدف از انجام این تحقیق بررسی و تحلیل نگرش و عوامل مشوّقاعضای هیئت علمی و مدرسان دانشگاه پیام‌نور برای تدریس در دوره‌های یادگیری الکترونیکی می‌باشد. این تحقیق از نوع کاربردی و غیر آزمایشی می باشد که به روش توصیفی- همبستگی انجام گرفته است. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه مدون استفاده گردید. جامعه آماری این تحقیق اعضای هیئت علمی و مدرسان مدعو دانشگاه پیام‌نور استان اردبیل )600 (S= می‌باشند که 160 نفر با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی و آماره کوکران به عنوان اعضای نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد که نگرش اکثر پاسخگویان نسبت به یادگیری الکترونیکی مثبت و مساعد بود و در نتیجه تحلیل عاملی، چهار عامل بهبود اثربخشی آموزشی در کاربرد یادگیری الکترونیکی، برقراری ارتباط دو سویه مدوام بین مدرس و دانشجو، حمایت معنوی و قانونی از درون‌داد و برون‌داد نظام یادگیری الکترونیک، تلفیق دوره های آموزشی سنتی با آموزش الکترونیکی به عنوان عوامل نگرش استخراج گردیدند. همچنین، علاقه شخصی مدرس برای استفاده از فنّاوری اطلاعات، یادگیری بیشتر مدرسان (توسعه حرفه‌ای)، و مشارکت در یادگیری الکترونیکی به عنوان عاملی برای ارتقاء شغلی مهمترین عوامل مشوّق اساتید بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attitude and Incentives of Payam-e-Noor University Academics regarding e-learning

نویسندگان [English]

  • Mina Mousavi 1
  • Mahnaz Mohammadzadeh Nasrabadi 2
  • Mehrdad Pouya 3
1
2
3
چکیده [English]

The main purpose of this study was to investigate attitude and incentives of academic staff on e-learning lecturing in all Payam-e-Noor Universities of Ardabil province, Iran. The target population of the study comprised of 600 lecturers out of which a sample of 160 participants was randomly selected. In this descriptive correlational research, a self-made questionnaire was administered after securing its validity and reliability. Data revealed that all participants had positive attitudes towards e-learning. Factor analysis explored four factors influencing instructors' attitude towards e-learning –i.e. improving educational effectiveness via e-learning developing the instructor and student rapport introducing legal and spiritual support for e-learning’s input and output and finally incorporating traditional and electronic learning. Moreover, personal interest of the lecturers regarding information technology applications in educational settings, their continuous career development and participation in e-learning projects were proved to be the most important incentives of the respondents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • Motivator
  • e-learning
  • Payam- e -Noor University
  • Instructor