مقایسه و ارزیابی موتور های جستجوی معنایی

نویسنده

دانشگاه خوارزمی

10.35050/JIPM010.2015.044

چکیده

در این پژوهش عملکرد پنج موتور جستجوی معنایی که به صورت رایگان در وب قابل دسترس هستند، با استفاده از 45 معیار مشخص، در قالب یک سیاهۀ محقق ساخته مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. معیارهای ارائه شده در سیاهۀ وارسی در دو بخش ویژگی‌های عادی و معنایی تدوین گردیدند.‌ بخش اول حاوی معیارهایی‌ است که جهت ارزیابی اکثر موتورهای معمولی و متعارف مورد استفاده قرار می‌گیرد و معیارهای ارائه شده در بخش دوم سیاهۀ وارسی، به منظور ارزیابی دقیق امکانات و قابلیت‌های معنایی موتورهای جستجوی مورد بررسی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که موتورهای جستجوی مورد بررسی در شاخص ویژگی‌های عادی و معنایی، عملکرد مطلوب و کارآیی مورد انتظار را نداشتند. موتور جستجوی DuckDuckGo، با کسب 21 امتیاز بیشترین امتیاز را پیرامون ویژگی‌های عادی بدست آورد. Cluuz‌ با 20 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و Hakia با 18 امتیاز رتبه سوم را از آن خود کرد.Lexxe و Factbites، به ترتیب با امتیاز 15 و 10 در رده‌های بعدی قرار گرفتند. در شاخص ویژگی‌های معنایی، موتور جستجوی DuckDuckGo، با کسب 75/10 امتیاز، در رتبه اول قرار گرفت. ‌Hakia با 99/9 امتیاز، رتبه دوم را به خود اختصاص داد و پس از آن به ترتیب موتورهای جستجوی‌Cluuz با 66/8 امتیاز،‌Lexxe با 65/8 امتیاز و‌Factbites با 32/7 امتیاز، رده‌های بعدی را به خود اختصاص دادند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که در مجموع ویژگی‌های عادی و معنایی، موتورهای جستجوی DuckDuckGo با 65/31 امتیاز،‌Cluuz با 66/28، Hakia با 99/27 امتیاز، Lexxe با 65/23 امتیاز و Factbites با 32/17 امتیاز، به ترتیب بیشترین امتیازها را از آن خود کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison and Evaluation of Semantic Search Engines

نویسنده [English]

  • Raheleh Dorri
چکیده [English]

In this study, we evaluate the performance of five semantic search engines that are available on the web, using 45 criteria, in the form of a researcher-made checklist. Criteria provided in the checklist included both common and semantic features. Common criteria or features are those applicable to all search engines and semantic ones are those only applicable to semantic search engines. Findings show that the selected search engines do not have suitable performance and expected efficiency. DuckDuckGo, has the most points, considering regular features. Cluuz is in the second place with 20 points and Hakia with 18 points was in the third place. Lexxe and Factbites, with scores of 15 and 10 were placed in the next categories in order of their points. In semantic features, DuckDuckGo, with 10/65 points was in the first place. Hakia with 9/99 points was in the second place, and then the search engines Cluuz with 8/66 Points, Lexxe with 8/65 points and Factbites with 7/32 points were allocated to the next levels. The research results also indicated that on the whole, considering ordinary and semantic features, DuckDuckGo with 31/65 points, Cluuz with 28/66, Hakia with 27/99 points, Lexxe with 23/65 points and Factbites with 17/32 points, got the highest scores out of it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • semantic search engines
  • Performance
  • common features
  • Semantic features