شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موثر بر بکارگیری رایانش ابری در سلامت الکترونیک

نویسندگان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.35050/JIPM010.2015.047

چکیده

رایانش ابری به عنوان یک فناوری جدید با زیرساخت اینترنتی و راه‌کارهای جدید می تواند مزایای قابل توجهی را در ارائه خدمات پزشکی به صورت الکترونیکی به همراه داشته باشد. به کارگیری این فناوری در سلامت الکترونیک نیازمند در نظر گرفتن عوامل مختلف است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر به کارگیری رایانش ابری در سلامت الکترونیک است. با بررسی ادبیات موضوع و بر مبنای مدل تکنولوژی- سازمان- محیط و مدل تناسب انسانی- سازمانی- تکنولوژیکی، 16 زیر معیار در قالب 4 عامل اصلی شناسایی که با نظر سنجی از 60 نفر از خبرگان، اساتید دانشگاهی و کارشناسان فناوری اطلاعات سلامت و با کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی این عوامل و زیرمعیارها رتبه بندی گردید. طی بررسی ادبیات موجود با توجه به جدید بودن موضوع، هیچ مطالعه داخلی یا خارجی، این تعداد معیار را شناسایی نکرده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که از نظر خبرگان هنگام تصمیم‌گیری در خصوص به کارگیری رایانش ابری در سلامت الکترونیک بایستی به ترتیب عوامل تکنولوژیکی، انسانی، سازمانی و محیطی مدنظر قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and rank key factors influencing the adoption of cloud computing for a healthy Electronics

نویسندگان [English]

  • Javad Shukuhy
  • Hamid Reza Jafari
  • Noor Mohammad Yaghoubi
چکیده [English]

Cloud computing as a new technology with Internet infrastructure and new approaches can be significant benefits in providing medical services electronically. Aplying this technology in E-Health requires consideration of various factors. The main objective of this study is to identify and rank the factors influencing the adoption of e-health cloud. Based on the Technology-Organization-Environment (TOE) framework and Human-Organization-Technology fit (HOT-fit) model, 16 sub-factors were identified in four major factors. With survey of 60 experts, academics and experts in health information technology and with the help of fuzzy analytic hierarchy process had ranked these sub-factors and factors. In the literature, considering newness this study, no internal or external study, have not alluded these number of criteria. The results show that when deciding to adopt cloud computing in E-Health, respectively, must be considered technological, human, organizational and environmental factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cloud computing
  • cloud computing adoption
  • healthy Electronics
  • HOT-fit model
  • TOE framework