گذار و تداوم در تولید علم: تحلیل جریان نویسندگی در حوزه شیمی

نویسندگان

دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات

10.35050/JIPM010.2016.036

چکیده

هدف این مقاله بررسی جریان نویسندگی در مقالات ایرانی آی اس آی در حوزه شیمی مطابق الگوی پرایس است. طبق الگوی پرایس نویسندگان در هر دوره به چهار گروه تازه‌کار، ثابت، گذری، و پایانی تقسیم می‌شوند و می‌شود از آمار اکچوئری در حوزه نویسندگی استفاده کرد و نرخ مرگ و تولد علمی را محاسبه کرد. تعداد ۲۵۵۷۳ مقاله که توسط ۵۹۶۶۱ نویسنده ایرانی در فاصله ۱۹۷۳ تا ۲۰۱۲ در مجلات آی اس آی حوزه شیمی منتشر شده بودند از پایگاه وب آو ساینس استخراج شدند و با تشکیل یک پایگاه داده رابطه‌ای مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد متوسط نرخ تولد علمی ۶۶.۷٪، متوسط نرخ مرگ علمی ۱۹.۴٪، متوسط نرخ مرگ نوزادان علمی ۵۱.۲ ٪، متوسط نرخ افزایش طبیعی ۴۷.۳٪، نرخ امید به زندگی علمی ۱.۹۸ سال و طولانی‌ترین سن علمی ۲۲ سال بوده است. این وضعیت نشان می‌دهد که اگر چه هر سال تعداد زیادی شروع به فعالیت علمی می‌کنند (نرخ تولد علمی)، امّا نرخ مرگ نوزادان نیز (کسانی که در همان سال شروع به کارشان خاتمه می‌دهند) نیز بالاست و تداوم فعالیت علمی در حوزه شیمی، که زاینده‌ترین حوزه علمی کشور است، بسیار کوتاه است و برای افزایش آن نیاز به سیاستگذاری و برنامه‌ریزی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transition and Continuance in Science Production: Authorship Flow in Chemistry

نویسندگان [English]

  • Mahsa Nikzad
  • Nadjla Hariri
  • Fahime Babolhavaeji
  • Fatemeh Nooshinfard
چکیده [English]

The aim of this article is to study authorship flow in Iranian ISI articles in the field of chemistry based on Price’s model. Price divided authors in each given period in any field into four groups including newcomers, transients, continuants, and terminators. He maintained that actuarial statistics could be applied to authorship to calculate death rate and birth rate in scientific fields. A total 25,573 articles written by 59,661 Iranian chemistry authors between 1973 and 2012 were downloaded from Web of Science and were subjected to statistical analysis. The average birth rate was 66.7%, the average death rate was 19.4%, infant mortality rate was 51.2%, average natural increase was 47.3%, the average life expectancy was 1.98 years and the longest scientific age was 22 years. The results show that although a large number of people start their scientific activity, the number of those who terminate their activity in the same year as they start (infant death rate) is also large and little continuity exist in publishing activities of Iranian chemists. The overall labor force in the field of chemistry in Iran was not satisfactory as the majority of authors in each period are transients. Policy makers need to take measures to improve the situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • authorship flow
  • actuarial statistics
  • ISI articles
  • authors
  • Iran
  • chemistry