دوره و شماره: دوره 31، شماره 2 - شماره پیاپی 84، اسفند 1394 
گذار و تداوم در تولید علم: تحلیل جریان نویسندگی در حوزه شیمی

صفحه 303-323

10.35050/JIPM010.2016.036

مهسا نیکزاد؛ نجلا حریری؛ فهیمه باب الحوائجی؛ فاطمه نوشین فرد


تدوین چارچوب خلق و اشاعه دانش برای مدیریت دانش در سازمان 2.0

صفحه 407-430

10.35050/JIPM010.2016.040

شعبان الهی؛ سید محسن ناصری؛ علیرضا حسن زاده؛ عاطفه روحانی


بررسی نقش هیجان‌ها در بازیابی اطلاعات

صفحه 531-553

10.35050/JIPM010.2016.045

حسن بهزادی؛ اعظم صنعت جو؛ رحمت الله فتاحی؛ جواد صالحی فدردی