بررسی ده ساله‌ی عملکرد و تحلیل جرگه دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور در تولیدات علمی حوزه اطلاع سنجی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه لرستان

3 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

10.35050/JIPM010.2016.037

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با بهره‌مندی از شاخص‌های تحلیل شبکه‌های اجتماعی به بررسی شبکه‌ی هم‌تألیفی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی کشور در حوزه‌ی اطلاع‌سنجی طی سال‌های 1381 تا 1391 می‌پردازد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و از شاخص‌های علم‌سنجی و تحلیل شبکه‌های اجتماعی جهت مطالعه شبکه هم‌تالیفی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی استفاده شده است. جامعه این پژوهش از تعداد 779 مقاله فارسی و انگلیسی تشکیل شده که در زمینه‌های مختلف سنجش کمی طی سال‌های 1381 تا 1391 منتشر شده و در ویراست چهارم کتابسنجی علم‌سنجی که در اسفند 1391 از سوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران منتشر شده، نمایه شده‌اند. ماتریس هم‌تالیفی شبکه مذکور نخست با استفاده از برنامه مایکروسافت اکسل تهیه و سپس جهت ترسیم و تحلیل شبکه هم‌تالیفی به نرم افزارهای تحلیل شبکه‌های اجتماعی یو.سی.آی.نت و وی.او.اس.ویوور انتقال یافته است. یافته‌ها: بررسی عملکرد دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشور در حوزه اطلاع‌سنجی با استفاده از شاخصه‌های مختلف تولید، مرکزیت و مشارکت نشان می‌دهد که دانشگاه‌های تهران، علوم پزشکی تهران، آزاد اسلامی، تربیت مدرس، شاهد، شهید چمران اهواز، مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور از مهم‌ترین و مرکزی‌ترین جایگاه در شبکه هم‌تالیفی دانشگاه‌ها در حوزه مذکور برخوردارند. بیشترین تعداد تالیف مشترک در شبکه مورد بررسی به ترتیب به "دانشگاه تربیت مدرس- دانشگاه شاهد"، "دانشگاه پیام نور- مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری"، و "دانشگاه شاهد- مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور" تعلق داشته است. نتیجه گیری: بررسی جرگه‌های تشکیل دهنده شبکه هم‌تالیفی دانشگاه‌ها نشان می‌دهد که شبکه مذکور از 12 جرگه با حداقل اندازه 5 تشکیل شده است. دانشگاه‌های تهران و آزاد اسلامی با عضویت در 7 جرگه در بیشترین تعداد زیرگروه‌ها مشارکت داشته‌اند. عضویت و مجاورت دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشور به زیرگروه‌های مختلف شبکه هم‌تالیفی دانشگاه‌ها نیز در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance and Clique Analysis of the Iranian Universities and Research Institutions Informetrics: 10 Years Study

نویسندگان [English]

  • Mohammadamin Erfanmanesh 1
  • Ehsan Geraei 2
  • Reza BasirianJahromi 3
1
2
3
چکیده [English]

Objective: The current research aims to investigate the co-authorship network of Iranian universities and research institutions in informetrics research during 2002-2012 using social network analysis. Methodology: Using scientometric approach and social network analysis measures, this paper studies co-authorship network of Iranian universities and research institutions in informetrics research. The research population includes 779 articles published in both English and Persian and indexed in 4th edition of scientometrics bibliography during 2002-2012. First, the co-authorship matrix of institutions was drawn by using excel software second, the UCINET and VOSviewer software were utilized for data analysis. Findings: Results revealed that institutions like Tehran University, Tehran University of Medical Sciences, Islamic Azad University, Tarbiat Modares University, Shahed University, Shahid Chamran University of Aheaz, Regional Information Center for Science and Technology, and National Research Institute for Science Policy play the most important and central roles in the informetrics collaboration network based on productivity, centrality, and collaboration measures. The highest number of co-authored papers in this network have been written by the following pairs of institutions: “Tarbiat Modares University- Shahed University”, “Payame Noor University- Regional Information Center for Science and Technology”, and “Shahed University- National Research Institute for Science Policy” respectively. Conclusion: Results of the clique analysis showed that this network is made of 12 cliques with at least 5 institutions. Tehran University and Islamic Azad University were in the highest number of subgroups of the network with 7 cliques.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co-authorship Network
  • Social Network Analysis
  • Informetrics
  • Clique Analysis