بررسی استناد رسمی و غیررسمی در موتور کاوش گوگل

نویسنده

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

10.35050/JIPM010.2016.044

چکیده

هدف: استناد غیر‌رسمی درج اطلاعات کتاب‌شناختی (عنوان یا نشانی اینترنتی) منابع استناد شده در منابع اطلاعاتی است که به منظور ارتباطات علمی غیر‌رسمی ایجاد شده است که، همواره مورد مسامحه پایگاه های استنادی سنتی هستند. این پژوهش جهت پاسخ به این سوال که آیا این استنادها در محیط وب قابل ردگیری هستند، انجام شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان استنادهای رسمی و غیررسمی در موتور کاوش گوگل است. روش پژوهش: روش به کار رفته وب سنجی است . جامعه پژوهش ۱۳۴۴ مقاله پژوهشی از ۹۸ مجله دسترسی آزاد است. برای استخراج استناد وبی از موتور کاوش گوگل، از روش" Web/URL citation extraction" استفاده شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد که ده درصد از استنادهای وبی موتور کاوش گوگل مربوط به استنادهای رسمی و غیررسمی است. بالاترین میزان استناد رسمی در موتور کاوش گوگل با ۱۹/۲۷ درصد به رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی و پایین‌ترین میزان استناد رسمی با ۱/۵۴ درصد به رشته مهندسی شهری اختصاص دارد. بالاترین درصد استنادهای غیررسمی با ۳/۵۷ درصد به رشته جامعه‌شناسی و پایین‌ترین درصد استنادهای غیر‌رسمی با ۰/۳۹ درصد به رشته مهندسی شهری اختصاص دارد. نتیجه گیری: با توجه به رقم ده درصدی استنادهای رسمی و غیررسمی در موتور کاوش گوگل و کاهش این میزان نسبت به پژوهش‌های پیشین به نظر می‌رسد که برای ردگیری استنادها توسط این موتور کاوش باید با احتیاط بیشتری برخورد کرد. .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of formal and informal citation in Google search engine

نویسنده [English]

  • Afsaneh Teymourikhani
چکیده [English]

Aim: Informal citations is bibliographic information (title or Internet address), citing sources of information resources for informal scholarly communication and always neglected in traditional citation databases. This study is done, in order to answer the question of whether informal citations in the web environment are traceable. The present research aims to determine what proportion of web citations of Google search engine is related to formal and informal citation. Research method: Webometrics is the method used. The study is done on 1344 research articles of 98 open access journal, and the method that is used to extract the web citation from Google search engine is “Web / URL citation extraction". Findings: The findings showed that ten percent of the web citations of Google search engine are formal and informal citations. The highest formal citation in the Google search engine with 19/27% is in the field of library and information science and the lowest official citation by 1/54% is devoted to the field of civil engineering. The highest percentage of informal citations with 3/57% is devoted to sociology and the lowest percentage of informal citations by 0/39% is devoted to the field of civil engineering. Journal Citation is highest with 94/12% in the surgical field and lowest with 5/26 percent in the philosophy filed. Result: Due to formal and informal citations in the Google search engine which is about 10 percent and the reduction of this amount compared to previous research, it seems that track citations by this engine should be treated with more caution. We see that the amount of formal citation is variable in different disciplines. Cited journals in the field of surgery, is highest and in the filed of philosophy is lowest, this indicates that in the filed of philosophy, that is a subset of the social sciences, journals in scientific communication do not play a significant role. On the other hand, book has a key role in this filed, and perhaps because date of resources is not important in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Informal citation
  • Formal citation
  • Google search engine
  • Open access journal
  • Web citation