تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه تدوین مدل شایستگی آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی مبتنی بر فناوری اطلاعات بر اساس تحلیل سرفصل‌ها و نیازهای بازار کار

نویسندگان

1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی

3 دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

10.35050/JIPM010.2016.043

چکیده

هدف پژوهش حاضر، اعتباریابی پرسشنامه تدوین مدل شایستگی آموزشِ علم اطلاعات و دانش‌شناسیِ مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات بر اساس تحلیل سرفصل‌ها و نیازهای بازار کار است. در پژوهش حاضر از روش پیمایشی استفاده شده است. ابزار تحقیق برای گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بوده است. نمونه آماری به صورت هدفمند و به تعداد 315 از میان اعضای هیات علمی، دانشجویان دکتری، و کارشناسان مراکز اطلاع‌رسانی در ایران انتخاب شدند. یافته‌ها نشان داد که با حذف 17 گویه از کل پرسشنامه و تحلیل عاملی بقیه آن‌ها و چرخش نتایج با روش واریماکس، هشت مؤلفه آشکار می‌شوند. مؤلفه‌های به دست آمده و نیز گویه‌هایی که با این مؤلفه‌ها بار عاملی بالایی داشتند تا حد زیادی با دسته‌بندی اولیه انجام گرفته در پرسشنامه و نیز تا اندازه‌ای با یافته‌های برخی پژوهش‌های دیگر همخوان است. 76 شاخص شایستگی (دانش، مهارت و نگرش) در قالب هشت مولفه اصلی شامل "کاربری کامپیوتر"؛ "کاربری پایگاه‌های اطلاعاتی، مجموعه‌سازی منابع دیجیتالی، و مدیریت کتابخانه دیجیتالی"؛ "مبانی شبکه‌های کامپیوتری"؛ "مبانی برنامه‌نویسی و طراحی پایگاه اطلاعاتی"؛ "اصول طراحی وب سایت و تحلیل اطلاعات وب"؛ "نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای و سازماندهی رایانه‌ای"؛ آرشیویست منابع دیجیتالی؛ و نگرش، اعتباریابی و دسته‌بندی شدند. بر این اساس و با توجه به تحلیل بازار کار و تحلیل محتوای سرفصل‌های برنامه‌های آموزشی کارشناسی ارشد و کارشناسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پرداختن به مباحث" اصول ایجاد و مدیریت شبکه‌های ساده کامپیوتری" را می‌توان حلقه‌ مفقوده اساسی برنامه‌های آموزشی فعلی علم اطلاعات و دانش‌شناسی عنوان نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Confirmatory Factor Analysis of IT-based Competency Questionnaire in Information Science & Knowledge Studies, Based on Job Market Analysis

نویسندگان [English]

  • Rahim Shahbazi 1
  • Fatemeh Fahimnia 2
  • Rezvan Hakimzadeh 3
1
2
3
چکیده [English]

The main purpose of the present research is to evaluate the validity of an IT-based competency questionnaire in Information Science & Knowledge Studies. The Survey method has been used in the present research. A data collection tool has been a researcher-made questionnaire. Statistic samples, which are 315 people, have been chosen purposefully from among Iranian faculty members, Ph.D. students, and information center employees. The findings showed that by eliminating 17 items from the whole questionnaire and Confirmatory Factor Analysis of the rest and rotating findings using the Varimax method, 8 Factors were revealed. The resulting components and also the items which had a high load factor with these components were considerably consistent with the classifications in the questionnaire and partly consistent with the findings of other researchers. 76 competency indicators (knowledge, skills, and attitudes) were validated and grouped under 8 main categories: 1. “Computer Basics” 2. “Database Operating, Collection Development of Digital Resources, & Digital Library Management” 3. “Basics of Computer Networking” 4. “Basics of Programming & Database Designing” 5. “Web Designing & Web Content Analysis” 6. “Library Software & Computerized Organizing” 7. Archive of Digital Resources and 8. Attitudes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competency Questionnaire
  • Confirmatory Factor Analysis
  • Construct validity
  • Job Market
  • Librarian Jobs