بررسی نقش هیجان‌ها در بازیابی اطلاعات

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

10.35050/JIPM010.2016.045

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی هیجان های کاربران در مراحل مختلف بازیابی اطلاعات بر مبنای مدل بازیابی اطلاعات در محیط وب انجام شد. از نظر روش شناسی، پژوهش حاضر آزمایشی و از نظر نوع، کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) تشکیل می دادند که
G*Power بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با استفاده از نرم افزارحجم نمونه ای برابر 30 نفر انتخاب شد . گردآوری داده ها با استفاده ازپرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی و سابقه کار با اینترنت، پرسشنامه پس از جست وجو و تصاویر ضبط شده از چهره کاربران صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که: 1. در مرحله جست وجوی آغازین، هیجان ترس و در
49 درصد بیشترین میزان / مرحله پیوندیابی، هیجان های منفی در مجموع با 3 فراوانی را داشتند. 2. بین هیجان های مختلف کاربران در مراحل چهارگانهبازیابی اطلاعات رابطه معناداری مشاهده شد. 3. در مجموع هیجان های منفی(ترس، عصبانیت، غم، و تنفر) در جست وجوی دشوار بیشتر از جست وجوی ساده بود، و بین سطح دشواری وظایف جست وجو و نوع هیجان های کاربران
رابطه معناداری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey the role of emotions in information retrieval

نویسندگان [English]

  • Hassan Behzadi
  • Azam Sanatjoo
  • Rahmatollah Fattahi
  • Javad Salehi Fadardi
چکیده [English]

The present study was conducted to identify the users' emotion in various stages of information retrieval based on the information retrieval model in web.From the methodological perspective, the present study is experimental, and the type of study is practical. The society comprised all MA students majoring in different humanistic science branches and studying at Imam Reza international university. The sample society of this research consisted of 30 participants. The sample size was determined through stratified random sampling via G*power software. Data collection was carried out by using: demographic and prior experience of using internet questionnaire, post search questionnaire and recorded videos of users' faces. The findings of the study demonstrated that: 1) during the initial stages of searching, the frequency of emotion of apprehension, and in general during the link tracking stage, the negative emotions with the overall 49/3 percent are more frequent than the other emotions in browsing and differentiation stages, the emotion of happy was more frequent than the other emotions. 2) These variances resulted in significant relations among different emotions of the users throughout the four stages of information retrieval. 3) In simple search, the respondents displayed the emotion of happy most frequently and the emotion of aversion least frequently. On the other hand, in complicated search, apprehension and aversion were the most and the least frequently-cited emotions, respectively. Overall, the negative emotions were reported more frequently in complicated search in comparison with the simple search. This demonstrated that any change in the difficulty level of search undertaking would cause users to exhibit different types of emotions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotion
  • information retrieval
  • Information retrieval behavior
  • Feeling
  • Imam Reza International University