تدوین چارچوب خلق و اشاعه دانش برای مدیریت دانش در سازمان 2.0

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

10.35050/JIPM010.2016.040

چکیده

در سازمان‌های امروزی، دانش و مدیریت آن به عنوان یکی از اساسی‌ترین موضوعات و ارکان سازمان مطرح است. مطالعات نشان می‌دهد که مدیریت دانش، سازمان را توانمند می‌کند و هرچه خلق، انتشار و به‌کارگیری دانش با سرعت و کیفیت بیشتری صورت پذیرد، مزیت رقابتی سازمان در سطح بالاتری شکل خواهد گرفت. با توجه به اینکه سازمان‌های جدید از فناوری و ابزار جدید و کارآمد بهره می‌گیرند، سازمان 2.0 به عنوان سازمانی توانا در به‌کارگیری ابزار ارتباطی وب 2.0 و کارکنانی با فرهنگ خوب همکاری و مشارکت و تعامل بیشتر مطرح می‌شود. گذر از سازمان 1.0 به سازمان 2.0 و تلاش برای خلق و اشاعه دانش در سازمان 2.0 پیچیدگی‌ها و مسائل خاص خود را دارد که بدون آگاهی از این موضوع و پیروی از چارچوبی مدون احتمال موفقیت آن پایین است. این پژوهش با بررسی دقیق مبانی نظری در رابطه با خلق دانش، اشاعه دانش، وب 2.0 و سازمان 2.0 شاخص‌های نهایی خلق و اشاعه دانش در سازمان 2.0 را با استفاده از نظر خبرگان استخراج کرده و چهار مرحله یادگیری 2.0، ارتباطات 2.0، تولید محتوا و همکاری 2.0 را به عنوان مراحل خلق و اشاعه دانش در سازمان 2.0 معرفی و هر مرحله را از سه بعد خصوصیات افراد، ماهیت دانش و فناوری بررسی و در نهایت ده شاخص را به عنوان شاخص‌های برتر معرفی می‌کند. همچنین با توجه به تحلیل‌ها مشخص گردید که برای خلق و اشاعه دانش در سازمان 2.0 علاوه بر استفاده از ابزار وب 2.0 به عنوان یک ابزار ارتباطی خوب و بهینه، فرهنگ تعامل، همفکری و مشارکت در فضایی باز و بدون محدودیت در میان کارکنان بسیار مهم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Framework for Creation & Diffusion of Knowledge for Knowledge Management in Enterprise 2.0

نویسندگان [English]

  • Sha’ban Elahi
  • Seyed Mohsen Naseri
  • Alireza Hasanzadeh
  • Atefe Rouhani
چکیده [English]

Certainly in modern organizations knowledge & its management is basic & one of the most important issues. Powerful organizations in knowledge management are pioneer & always are in the first line of competition. It is obvious that rate & quality in creation, dissemination & use of knowledge are competitive advantage for organizations. As regards modern organizations use technology & new tools, enterprise 2.0 is known as a good organization in use of web 2.0 tools & high cooperation of staff. Passing of Enterprise 1.0 to Enterprise 2.0 & try for creation &diffusion of knowledge in Enterprise 2.0 have its own problems that without knowing of them & a certain framework, the probability of success is very low. This Research presents the framework of creation & diffusion of knowledge in Enterprise 2.0 according of library resources & presents learning 2.0, communications 2.0, generated content & collaboration 2.0 as 4 stages of creation &diffusion of knowledge in Enterprise 2.0. Then we investigate any of stages according of human, knowledge & technology. Also this research emphasizes that for creation &diffusion of knowledge in Enterprise 2.0 in addition of web 2.0 tools usage as a good communication tools, Cultural interaction, Consultation & association in a free Environment are very important too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge creation in Enterprise 2.0
  • Knowledge diffusion in Enterprise 2.0
  • Communication 2.0
  • Collaboration 2.0
  • Learning 2.0