بررسی فرایندهای مدیریت دانش در وب‌سایت کتابخانه‌های دیجیتالی ایران

نویسندگان

دانشگاه قم

10.35050/JIPM010.2016.039

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی وضعیت فرایندهای مدیریت دانش در وب‌سایت کتابخانه‌های دیجیتالی ایران انجام شده است. روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی است، که در آن از روش پیمایشی– تحلیلی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 11 وب‌سایت کتابخانه‌های دیجیتالی ایران است. برای گردآوری داده‌ها از سیاهه محقق ساخته استفاده شد. با توجه به ماهیت و محیط پژوهش جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات (داده‌ها) از روش‌های آماری توصیفی و تحلیلی بهره گرفته شد. همچنین برای انجام این کار از نرم‌افزارهای موجود در این زمینه از جمله SPSS و Excel استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که به تفکیک فرایندها، فرایند شناسایی دانش با مقدار میانگین 79/1، فرایند اکتساب دانش با مقدار میانگین 67/1، فرایند توسعه دانش با مقدار میانگین 34/1، فرایند اشتراک و توزیع دانش با مقدار میانگین 82/0، فرایند بهره‌گیری از دانش با مقدار میانگین 06/2 و فرایند نگهداری دانش با مقدار میانگین 8/1 از حد متوسط پایین‌تر هستند. در نتیجه می‌توان بیان کرد که فرایندهای مدیریت دانش در وب‌سایت کتابخانه‌های دیجیتالی وضعیت نامطلوبی دارند. اصالت و ارزش: پژوهش حاضر به بررسی وضعیت فرایندهای مدیریت دانش در وب‌سایت کتابخانه‌های دیجیتالی پرداخته است که از لحاظ پرداختن به موضوع مدیریت دانش در این نوع کتابخانه‌ها جزء اولین پژوهش‌ها به شمار می‌رود. همچنین این پژوهش می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در آشنا ساختن طراحان نرم‌افزار و وب‌سایت کتابخانه‌های دیجیتالی با فرایندهای مدیریت دانش داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Knowledge Management Processes in the Websites of Digital Library of Iran

نویسندگان [English]

  • Yaghoub Norouzi
  • Banafsheh gholami
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify Knowledge Management Processes in Iranian digital library websites. This is an applied research. Statistical population of the study consists of 11 digital library websites. In order to collect data, a checklist was prepared by the researcher and then data were analyzed by (through) descriptive and inferential statistics. The findings showed that the survey of knowledge management in digital libraries is lower moderate. While the studies components scored, process identification 1.79, process acquisition 1.67, development 1.34, sharing and distribution 0.82, utilization 2.06 and retention 1.8 were lower moderate. This study which aimed to survey the Knowledge Management Processes in Iranian digital library websites is of the first once in attending Knowledge Management Processes in Iran and it can have an important role in introducing Knowledge Management Processes to digital libraries softwares developers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • digital libraries
  • Knowledge Management
  • Library Website