شناسائی و تعیین وزن شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت دانش2.0 در سازمان ها

نویسندگان

دانشگاه تهران

10.35050/JIPM010.2016.038

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، شناسائی و تعیین وزن شاخص‌های کلیدی عملکرد مدیریت دانش2.0 در سازمان‌ها می‌باشد. با توجه به نفوذ فراگیر فناوری، به خصوص رسانه‌های اجتماعی در ابعاد مختلف سازمانی و نیز نگاه کارکردی به این پدیده در مدیریت دانش، سنجش عملکرد این نوع رسانه‌ها به منظور تحقق اهداف سازمانی بسیار ضروری به نظر می‌رسد. شاخص‌های کلیدی عملکرد مدیریت دانش2.0 در پژوهش حاضر با استفاده از روش دلفی و از طریق پرسشنامه در سه دور، شناسائی و تعیین وزن شدند. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است چرا که شاخص‌های کلیدی عملکرد مدیریت دانش2.0 شناسائی شده در این تحقیق، برای سازمان‌هایی که قصد پیاده‌سازی مدیریت دانش2.0 را دارند قابل استفاده بوده تا از آنها به سنجش عملکرد مدیریت دانش2.0 در سازمان مربوطه پرداخته شود. بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش، فرایند مشارکت در مدیریت دانش2.0 شامل سه مرحله و هشت گام می‌باشد: مرحله اول (مرحله حضور) با سه گام «عضویت»، «مشاهده» و «دریافت محتوا»، مرحله دوم (بازخورد) با سه گام «محاوره»، «ارزیابی» و «بازنشر» و مرحله سوم (مرحله تولید) با دوگام «تولید، اصلاح و بارگذاری محتوا در مخازن دانش» و «مباحثات، ارتباطات و مشارکت». شاخص‌های کلیدی عملکرد مدیریت دانش2.0 برای هر یک از گام‌های فرایند فوق به تفکیک، شناسائی و رتبه‌بندی گردید. دستاورد نهائی این پژوهش، شناسائی و تعیین وزنِ 93 شاخص کلیدی عملکرد مدیریت دانش2.0 در قالب چارچوب مفهومی مدیریت دانش2.0 بوده است. این دستاورد از جهت ارائه شاخص های کلیدی عملکرد در کنار هم و نیز تدوین چارچوب مفهومی مشارکت در مدیریت دانش2.0 به عنوان شاخص‌ها و چارچوبی کاربردی و ابزاری مناسب جهت سنجش عملکرد رسانه اجتماعی سازمانی و بهبود عملکرد در راستای اهداف سازمانی، دارای نوآوری و اصالت می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and weighting of key performance indicators of knowledge management2.0 in organizations

نویسندگان [English]

  • Saeed Khalilazar
  • Mehdi Shami Zanjani
چکیده [English]

Main purpose of this research is identifying and weighting of key performance indicators of knowledge management2.0 in organizations. According to widespread permeation of technology, especially social media in different organizational dimensions and functional view to this phenomenon in knowledge management, performance measurement of this kind of media in order to meet organizational goals seems necessary. KM2.0 key performance indicators in this article has been identified and weighted through Delphi methodology, via questionnaire in three rounds. KM2.0 KPIs which are identified and weighted in this article are applicable in organizations that are eager to implement KM2.0 initiative and they can measure the performance of KM2.0 activities therefore this research is applicable in goal oriented approach. According to the results, KM2.0 participation process consists of 3 stages and 8 steps as mentioned below: First stage which is presence, consists of 3 steps which are registration, visit and download. Second stage which is feedback consists of 3 steps which are conversation, applause and amplification. Finally, third stage which is creation consists of 2 steps which are codification and personalization. Ultimate contribution of this research is identifying and weighting KPIs of KM2.0 in conceptual framework of KM2.0. Based on developing a conceptual framework and participation process in KM2.0 and listing related KPIs as an applicable solution in order to measure and improve the performance of organizational social media, this research has unique innovation among related and other articles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management2.0
  • Key Performance Indicator
  • Web2.0
  • Performance Measurement