مدل اپیدمی یک مفهوم در رده‌های موضوعی پروانه‌های ثبت اختراع: مطالعه موردی اصطلاح RFID

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشگاه اصفهان

10.35050/JIPM010.2016.020

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه مدل اپیدمی اصطلاح RFID در رده‌­های موضوعی پروانه­‌های ثبت اختراع است. این پژوهش از لحاظ نوع توصیفی و از لحاظ روش مبتنی بر مطالعه مدل‌های ریاضی شیوع بیماری است. جامعه پژوهش شامل 35627 پروانه ثبت اختراعی بود که از پایگاه پروانه‌های ثبت اختراع آمریکا استخراج شد؛ که در عنوان یا چکیده آن اصطلاح Radio Frequency Identification و RFID وجود دارد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای اکسل، اس.پی.اس، سی شارپ و راورماتریس صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که رشد تجمعی زیررده‌هایی که در طول زمان درگیر موضوع RFID شده‌اند،یک حالت Sمانند لجستیکی دارد.این نشانگر رشد طبیعی میزان درگیر شدن زیررده‌ها با موضوع RFID در طول زمان است. از دیگر یافته‌های پژوهش این است که روند ورود و خروج اصطلاح RFID از زیر رده های موضوعی پروانه های ثبت اختراع در طول زمان، با مدل شیوع SIS در بیماری‌های واگیردار مطابقت می‌کند.نتایج پژوهش نشان داد RFID با مدل اپیدمی مطابقت دارد. اکثر حوزه های فنی که این فناوری امکان حضور در آن را داشته، درگیر این فناوری شده اند و با توجه به مدل SIS، اپیدمی فناوری RFID به حوزه های دیگر فناوری به حد تعادل در آمده است. همچنین نتایج نشان داد که تعداده رده‌های مربوط به حوزه مورد بررسی به مدت 15 سال روند رشد داشته است و بعد از سال 2007 روند نزولی ثبت اختراعات را به خود اختصاص داده است، که یکی از دلایل آن به احتمال جایگزینی فناوری‌های مرتبط جدید است. به طور کلی نتایج نشان دهنده آن است که فناوری‌های جدیدی در حال جایگزینی فناوری RFID است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Title Epidemic Model of a Concept within the Subject Classes of Patents: A Case Study on the Term RFID

نویسندگان [English]

  • Mohammad Tavakolizade Ravari 1
  • Ali Mansouri 2
  • Fatemeh Makizadeh 1
  • Ziba Tusi 1
چکیده [English]

The current research aims at studying the epidemic model of the term RFID within the classes of patents. Methodology: The research is descriptive and has been conducted based on the mathematical models of diseases. Research population consists of 35,627 granted patents from the USPTO database those which the terms RFID or Radio Frequency Identification occur in their titles or abstracts. Data analysis was performed through software like Excel, SPSS, and Ravar-Matrix. Findings show that the cumulative growth of sub-classes with the term RFID follows an S-logistic model. This is an evidence of natural growth rate for assigning the term RFID to the USPTO sub-classes over the years.  Other finding reveals that the term RFID has been entered into and exited from the sub-classes of patents like the SIS epidemic model of diseases. As a final conclusion, the most technical fields those that are susceptible for RFID technology, have been met this technology. On the base of SIS model, the epidemic of RFID technology has been reached a balance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • RFID
  • Epidemic model
  • Patents
  • SIS Model
  • Goffman Theory