دوره و شماره: دوره 32، شماره 1 - شماره پیاپی 87، آذر 1395 
ارزیابی پژوهش‌های آی‌متریکس با استفاده از مدل نفوذ علمی

صفحه 25-50

10.35050/JIPM010.2016.018

فرامرز سهیلی؛ هادی شریف مقدم؛ افشین موسوی چلک؛ علی اکبر خاصه