تأثیر سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی بر اشتراک دانش با میانجیگری فرهنگ‌سازمانی (موردمطالعه: شعب بانک ملت شیراز)

نویسندگان

دانشگاه سمنان

10.35050/JIPM010.2016.022

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی بر اشتراک دانش با میانجیگری فرهنگ‌ سازمانی در شعب بانک ملت شیراز است. در این پژوهش ابتدا شاخص‌های کلیدی هر یک از متغیرهای اصلی پژوهش (سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی، اشتراک دانش و فرهنگ سازمانی دانش‌محور) معین شد، سپس، توسط اساتید و کارشناسان حوزه سیستم‌های اطلاعاتی و مدیریت دانش مورد بررسی قرار گرفت. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق‌ساخته و مصاحبه است که پرسشنامه بعد از نمونه‌گیری تصادفی، بین 118 نفر از 168 نفر از مدیران و معاونان شعب، توزیع و جمع‌آوری شد و در نهایت، با کمک تحلیل مسیر آزمون فرضیات پژوهش صورت گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی تأثیر معناداری بر اشتراک و توزیع دانش دارند و همچنین، فرهنگ سازمانی دانش‌محور نیز بر اشتراک و توزیع دانش تأثیر بسزایی دارد. به‌علاوه، یافته‌های تحقیق نشان داد که سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی با کمک به مدیران در انتخاب به‌موقع بهترین فرد برای آموزش به بهبود اشتراک دانش در سازمان کمک می‌کند و فرهنگ سازمانی دانش‌محور با بهبود اعتماد متقابل بین اعضا در بهبود اشتراک دانش در سازمان تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Human Resources Information Systems on Knowledge Sharing Through the mediation of Organizational Culture (The Case of Branches of Mellat Bank in Shiraz City)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Shafiei Nikabadi
  • Maryam Hesami
چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the effect of human resources information systems on knowledge sharing through the mediation of organizational culture in Branches of Mellat Bank in Shiraz city. In this study, the key indicators for each variable of the study (human resources information systems, knowledge sharing and knowledge-based organizational culture) was given. then, they surveyed by comments of professors and experts in the field of information systems and knowledge management. Research tools were questionnaire and interview. After random samplingو questionnaire distributed and collected between 118 managers and assistants of brances.Finally, hypothesis were tested by path analysis. The results showed that human resources information systems had a significant impact on knowledge sharing. As well as, knowledge-based culture had a significant effect on knowledge sharing. In addition, the findings showed that the human resources information systems can assist managers in selecting the best individual in a right time for training and this can improve knowledge sharing within the organization. And knowledge-based organizational culture can improve mutual trust between organizational members and this can increase the sharing of knowledge in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resources Information Systems
  • Organizational Culture
  • Knowledge sharing