بررسی و تبیین عوامل موثر بر اشتراک دانش با استفاده از نظریه داده‌بنیاد و با بهره‌گیری از تکنیک دیمتل-آی. اس. ام فازی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

10.35050/JIPM010.2016.021

چکیده

در دنیای پر رقابت امروز، دانش و بهره گیری از دانش یک مزیت رقابتی محسوب می‌شود که مدیریت کردن درست آن باعث اداره شدن بهتر و موثرتر دانش می‌شود. از میان فرآیندهای مدیریت دانش، موضوع اشتراک دانش توجه بسیاری از دانشمندان را جلب کرده است که فرآیند اشتراک دانش به عنوان یک فعالیت برای رشد سازمان و بهبود عملکرد سازمانی و افزایش فرآیند یادگیری در سازمان موثر است و می‌تواند باعث تبدیل سازمان به یک سازمان یادگیرنده شود. از طرفی سازمان‌ها احتیاج به خلق دانش دارند که یکی از مهمترین فعالیت‌ها برای خلق دانش، انتقال دانش در بین کارکنان است. پژوهش مذکور از نظر هدف کاربردی و اطلاعات مربوط به عوامل موثر در اشتراک دانش گردآوری شده و با استفاده از متدولوژی نظریه داده بنیاد در 9 دسته طبقه‌بندی شده که شامل عوامل فرهنگی، رهبری و مدیریت، اجتماعی، فردی، شغلی، انگیزشی، سازمانی، رقابتی و فناوری می‌باشد. در این مقاله از روش دیمتل فازی جهت شناسایی و بررسی رابطه متقابل بین معیارها استفاده شده است و برای سطح بندی مولفه ها نیز از رویکرد آی. اس. ام استفاده گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مولفه فرهنگ به عنوان نفوذگذارترین و عامل اجتماعی و فناوری به عنوان بااهمیت‌ترین عوامل در اشتراک دانش محسوب می شوند و قبل از هر فعالیتی در جهت فرآیند مدیریت دانش، باید روی بحث فرهنگ سرمایه‌گذاری کرد، همچنین به جز عامل فرهنگ، عواملی چون رهبری و مدیریت، فردی، انگیزشی و شغلی از جمله‌دیگر عوامل اثرگذار یا علت برای فرآیند اشتراک دانش محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review and determine the factors influencing knowledge sharing using grounded theory and techniques using Dematel-ISM Fuzzy

نویسندگان [English]

  • Peyman Akhavan
  • Sanaz Imani
چکیده [English]

In today's competitive world, knowledge and use of knowledge is a competitive advantage that it makes the administration more efficient and effective management of a true knowledge. Therefore, this study attempted to collect and identify the factors influencing knowledge sharing.
In the present study in terms of purpose and using grounded theory methodology classified in nine categories including cultural, leadership, social, personal, business, motivational, organizational, technological, competitive and well. In this paper, fuzzy Dematel method for identifying and investigating the interaction between the criteria used for grading components ISM approach.
The results show that components of culture as a social and technological factors as mainly Most influential and knowledge sharing are factors before any activity in knowledge management, investment culture should be discussed, as well as factors other than cultural factors such as leadership and management, interpersonal, motivational and other factors affecting job or are due for knowledge sharingprocess.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Knowledge Sharing
  • grounded theory
  • Dematel-ISM
  • Culture
  • Knowledge Management