استانداردهای آرشیوی، در نرم‌افزارهای دسترسی آزاد و پیشنهاد نرم‌افزار مناسب برای مراکز آرشیوی داخلی

نویسندگان

دانشگاه تهران

10.35050/JIPM010.2016.023

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان پشتیبانی نرم‌‌افزارهای آرشیوی دسترسی آزاد از استانداردهای فراداده‌ای توصیفی آرشیوی ادعاشده به‌وسیله آن‌ها، استانداردهای فراداده‌ای توصیفی و استاندارد توصیف منبع آرشیوی مناسب است تا مناسب‌ترین نرم‌افزار دسترسی آزاد از نظر استانداردهای فراداده برای استفاده در آرشیوهای داخلی مشخص شود. این پژوهش با سه روش مطالعه کتابخانه‌ای، پیمایش توصیفی و روش «دلفی» انجام گرفته است و ابزار گردآوری داده در هر یک از روش‌ها به‌ترتیب عبارت‌اند از فیش‌برداری، سیاهه وارسی و پرسشنامه محقق‌ساخته. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 5 نرم‌افزار آرشیوی دسترسی آزاد است و سعی بر سرشماری این‌گونه نرم‌افزارها بوده است. یافته‌ها حاکی از آن است که نرم‌افزارهای «ایکا اتم» از پنج استاندارد و «کالکتیو اکسس» از چهار  استاندارد پشتیبانی می‌کنند. همچنین، با توجه به سطح اتفاق نظر 80 درصدی در روش «دلفی»، اعضای پانل، دو استاندارد فراداده‌ای EAD و EAC-CPF  را به‌عنوان مناسب‌ترین استانداردهای فراداده‌ای توصیفی و سه استاندارد ISAD، ISAAR و ISDF را به‌عنوان مناسبت‌ترین استانداردهای توصیف منبع جهت استفاده در نرم‌افزارهای آرشیوی مناسب تشخیص دادند. نتایج این پژوهش، دو نرم‌افزار «ایکا اتم» و «آرکاویست تولکیت» را به‌عنوان مناسب‌ترین نرم‌‌افزارهای آرشیوی دسترسی آزاد از نظر میزان همخوانی با استانداردهای آرشیوی جهت استفاده در مراکز آرشیوی داخلی معرفی می‌کند.


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Archival standards, in archival open access software And offer appropriate software for internal archival centers

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Izadi
  • Maryam Nakhoda
چکیده [English]

The purpose of this study is Study of Descriptive Metadata Standards in Archival open source software, to determine the most appropriate descriptive metadata standard (s) and also Encoder Software support of these standards. The approach of present study is combination and library methods, Delphi and descriptive survey are used. Data gathering in library study is fiche, in the Delphi method is questionnaire and in descriptive survey is checklist. Statistical population contains 5 Archival open source software. The findings suggest that 5 metadata standards, consist of EAD, ISAD, EAC-CPF, ISAAR & ISDF, diagnosed appropriate by Delphi Panel members as the most appropriate descriptive metadata standards to use for archival software. Moreover, ICA-ATOM and Archivist toolkit in terms of support for standards that were suitable, diagnosed as the most appropriate archival software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metadata
  • descriptive metadata standards
  • descriptive resource standards archival open source software