ارزیابی مدل مفهومی باورپذیری اطلاعات وب: رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری

نویسندگان

1 دانشکده علوم ترببیتی و روانشناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشکده مدیریت، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران

3 دانشکده مدیریت، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مدل‌سازی معادلات ساختاری ارزیابی باورپذیری اطلاعات موجود در محیط وب توسط کاربران دانشگاهی بر مبنای یک مدل مفهومی بومی و برخاسته از ادبیات پژوهش انجام شده است. پژوهش به ‌شیوه توصیفی-پیمایشی و با کاربرد یک مدل مفهومی تأییدشده توسط خبرگان به‌عنوان زیرساخت ایجاد ابزار پژوهش در یک نمونه آماری شامل 382 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های برتر کشور به‌شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انجام شد. پرسشنامه‌ای با 80 گویه و روایی محتوایی و سازه‌ای مناسب و مقدار آلفای «کرونباخ» 962/. بین شرکت‌کنندگان توزیع شد. داده‌های به‌دست‌آمده با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزارهای «اس‌پی‌اس‌اس 22» و «لیزرل 8/7» تجزیه و تحلیل شدند. بررسی برازش مدل‌اندازه‌گیری و سنجش بارهای عاملی نشان از برازش داده‌های به‌دست‌آمده برای کاربرد مدل برای تحلیل داشتند. تمامی ‌‌پرسش‌ها و روابط میان متغیرها در سطح اطمینان 95 درصد معنادار بودند. تمامی شاخص‌های برازش در دامنه قابل قبول بودند و بنابراین مدل‌ها تأیید شدند. مقیاس باورپذیری اطلاعات وب فارسی از جنبه برازش مدل ‌اندازه‌گیری از تناسب و کیفیت خوبی برخوردار بوده و برای بررسی در بسترهای پژوهشی مختلف از اعتبار برخوردار است. ابزار ساخته‌شده با مقداری مناسب از برازش، متغیرهای فرعی پژوهش، یعنی قابلیت اعتماد و تخصص را نمایندگی و سنجش می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating a Conceptual Model of Credibility Evaluation of Web Information: Structural Equations Modeling Approach

نویسندگان [English]

  • Hamid Keshavarz 1
  • Fatima Fahimnia 2
  • Alireza Noruzi 2
  • Mohammad Reza Esmailie Givi 3
1
2
3
چکیده [English]

The current research aimed to develop a localized and literature-dependent model related to credibility evaluation of web information as identified by students in top universities of Iran. In terms of its usability, the model then will be evaluated in a sample of student users in top universities of Iran. Finally, the research population for testing the model is students enrolled in top universities of Iran in curriculum year of 2016-2017. Data analysis conducted by software like LISREL 8.7 and SPSS20 which are developed for Structural Equation Modelling. Such statistic tests like confirmatory factor analysis, Pearson correlation ratio, Friedman Test, multivariate analysis of variance were used for data analysis according to each research question.  The Web Information Credibility Scale-Persian (WICS-P) was validated according to the structural and overall goodness of fit showing a high quality on measuring the variable in the context studied. There exists, however, differences among the dimensions. As the first research exploring the concept in Iran, the current research is a response to the lack of such a tool in related literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modeling
  • credibility evaluation
  • Top Universities
  • Information Behavior
  • web information