دوره و شماره: دوره 34، شماره 3 - شماره پیاپی 97، تیر 1398 
ارزیابی مدل مفهومی باورپذیری اطلاعات وب: رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری

صفحه 993-1022

10.35050/JIPM010.2019.029

حمید کشاورز؛ فاطمه فهیم نیا؛ علیرضا نوروزی؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی


روند رشد رویکرد تحلیل چهریزه‌ای در سازماندهی دانش: مروری صد ساله

صفحه 1235-1264

10.35050/JIPM010.2019.037

عبدالحسین فرج پهلو؛ فریده عصاره؛ سید مصطفی فخر احمد؛ لیلا دهقانی


مرور نظام‌مند پژوهش‌های رایانش ابری با استفاده از روش استنتاج مضمون

صفحه 1265-1298

10.35050/JIPM010.2019.038

وحید دلاوری؛ شعبان الهی؛ علیرضا حسن زاده؛ محمد کاظم اکبری فتیدهی