مدیریت فراداده‌های بافت سازمانی: مطالعه موردی طراحی و تدوین فرانمای ثبت فراداده مجموعه کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نویسندگان

1 دانشکده پیراپزشکی؛ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ تهران، ایران

2 دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بهبود مدیریت فراداده‌های سازمانی و طراحی ثبت فراداده برای مجموعه کتابخانه‌های «دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی» با رویکرد تحلیلی-سیستمی انجام شد. جامعه پژوهش را پیشینه‌های فراداده‌ای موجود در 23 کتابخانه (مرکزی، دانشکده‌ای و بیمارستانی) وابسته به «دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی» تشکیل می‌دهند. برای گردآوری داده‌های مربوط به اهداف و نیازهای بومی کتابخانه‌های یادشده برای تولید پیشینه‌های فراداده‌ای و مدیریت آن‌ها، از پرسشنامه طراحی‌شده توسط پژوهشگر استفاده شد. پرسشنامه توسط مدیران کتابخانه‌ها و کتابداران بخش پردازش و سازماندهی، و نیز با استفاده از روش مشاهده طراحی‌شده پایگاه‌های فراداده‌ای کتابخانه‌های عضو جامعه پژوهش توسط پژوهشگر تکمیل گردید. بر این اساس، اهداف، ویژگی‌ها و نیازهای بومی کنونی کتابخانه‌ها در زمینه تولید و مدیریت فراداده‌ها، و نیز خط‌مشی‌ها و انتظارات آن‌ها در آینده استخراج شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که انسجام و یکدستی در تولید و مدیریت فراداده‌ها به‌منظور توصیف و سازماندهی اشیای محتوایی، و همخوانی فراداده‌ها متناسب با اهداف و نیازهای بومی کتابخانه‌های مورد مطالعه در سطح مطلوبی قرار ندارد. به نظر می‌رسد عدم همخوانی یاد‌شده ناشی از چند عامل بوده است که می‌توان به مشخص نبودن تمامی ویژگی‌ها و نیازهای بومی کتابخانه‌ها (به‌طور کلی بافت سازمانی) و نبودِ خط‌مشی‌های مدون برای مدیریت فراداده‌ها، همچنین نبودِ دقت در تعیین اهداف و کارکردهای بومی مد نظر آن‌ها از مدیریت فراداده‌ها اشاره کرد. در ادامه، برای مدیریت بهینه فراداده‌ها، «فرانمای ثبت فراداده کتابخانه‌های «دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی» متناسب با اهداف و نیازهای بومی شناسایی‌شده آن کتابخانه‌ها و بر اساس سیاهه وارسی طراحی‌شده مبتنی بر استانداردهای فراداده‌ای، شامل اهداف فرانما (بافت بومی و موجودیت‌های داده‌ای)، اجزای رسمی توصیف (تعریف فرانما و فرانمای پیاده‌سازی) و اجزای فرانما (فرانمای فراداده‌ای و پروفایل کاربردی فراداده‌ای) طراحی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Management of The Organizational Context Metadata: Case Study of The Design and Codification of the Metadata Schema Registry for the Libraries of Shahidbeheshti University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Nahid Gavili Kilaneh 1
  • Seyed Mahdi Taheri 2
  • Maryam Shekofteh 3
  • Maryam Kazerani 3
چکیده [English]

The present study aimed to improve the management of the organizational metadata and the design of metadata registry for the library complex of ShahidBeheshti University of Medical Sciences using analytical-asystematic approach. The statistical population of the study included the metadata records from the 23 libraries (central, college, and hospital libraries) affiliated to the ShahidBeheshti University of Medical Sciences. A researcher-made questionnaire was used to collect the data on the goals and local needs of the above-mentioned libraries to generate metadata records and their management. The questionnaire was completed by the managers of the libraries and librarians in the processing and organization department using the method of observation designed by the researcher on the metadata databases for the studied libraries. Accordingly, the goals, features, and local needs of the current libraries were extracted in the field of the creation and management of metadata, as well as their policies and expectations for the future.The research findings indicate that the coherence and consistency in the creation and management of metadata is not at a desirable level for the description and organization of the content objects, as well as the consistency of metadata in accordance with the goals and local needs of the studied libraries. It seems that this inconsistency is due to some factors including the lack of clarity of all features and local needs of libraries (in general, the organizational context) and the lack of codified policies for the metadata management, as well as the lack of precision in defining their native goals and functions from the perspective of metadata management. In order to optimize the management of metadata, “the metadata registry schema of the libraries of ShahidBeheshti University of Medical Sciences” was designed in accordance with their goals and the identified local needs based on thechecklist designed in accordance with the metadata standards, including the schema objectives (the native context and data entities), formal description components (schema definition and the implementation schema), and the schema components (the metadata schema and metadata application profiles).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metadata management
  • Designing of metadata Schema registry
  • Metadata Standards
  • Organizational context
  • Shahid Beheshti university of medical sciences’ libraries