ارزیابی موانع بکارگیری اینترنت اشیا در کتابخانه‌های ایران بر اساس یک رویکرد ترکیبی

نویسنده

گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

چکیده

اینترنت اشیا حاصل تکامل در فناوری اینترنت است که امکان اتصال اشیا به ‌هم را فراهم ساخته و می‌تواند به ‌شکلی گسترده فرایندها و نحوه خدمات‌دهی کتابخانه‌ها را تغییر دهد. با وجود کاربردهای فراوان اینترنت اشیا در کتابخانه‌ها، موانع زیادی بر سر راه استقرار آن قرار دارد. این تحقیق با هدف ارزیابی موانع استقرار اینترنت اشیا در کتابخانه‌های ایران انجام شد. برای این منظور موانع استقرار اینترنت اشیا در کتابخانه‌ها از طریق مرور مبانی نظری و تجربی مرتبط با تحقیق استخراج شد و با بهره‌گیری از نظر خبرگان و با روش گروه کانونی در قالب عوامل مالی، امنیتی، انسانی و زیرساخت دسته‌بندی گردید. سپس، با استفاده از روش «دیماتل»، ارتباط میان عوامل مشخص و با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه‌ای، این موانع رتبه‌بندی شد. نتایج به‌دست آمده نشان داد که برای استقرار اینترنت اشیا در کتابخانه‌های ایران مانع امنیت در رتبه اول و موانع زیرساخت، مالی و انسانی به‌ترتیب، در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of barriers to establishing the Internet of things in libraries in Iran based on a combined approach

نویسنده [English]

  • Seyyed Mohammad Zargar
چکیده [English]

The internet of things is the result of evolution in internet technology that made possible to connect things, and can greatly change the processes and ways of service in libraries. However internet of things has many applications in libraries but there are many barriers to its establishment. This research was conducted to assess barriers to the establishment of the internet of things in libraries in Iran. To this end, the barriers of internet of things establishment in libraries were extracted through reviewing related literature then by using expert’s opinion it was classified into four categories: financial, security, human and infrastructure. Then using the DEMATEL technique, the relationship between the factors was determined and the barriers ranked by using the analytic network process. The results showed that to establish the internet of things in Iranian libraries, security was the most important factor, and the infrastructure, financial and human were ranked next.

کلیدواژه‌ها [English]

  • internet of things
  • Analytic Network Process
  • Library
  • Dematel technique