سنجه های مرکزیت در شبکه‌های هم‌نویسندگی: هم‌افزایی یا هم‌زدایی در عملکرد پژوهشی پژوهشگران

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشگاه پیام نور

3 مرکز تحقیقات علوم اعصاب؛ دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

در این پژوهش با استفاده از رویکرد فردمحور و جمع‌محور، ساختار شبکه‌های هم‌نویسندگی پژوهشگران تحلیل و در ادامه، به بررسی رابطه بین سنجه‌های مرکزیت و عملکرد استنادی پژوهشگران پرداخته شده است. نوع پژوهش حاضر کتاب‌سنجی است و به‌منظور دیداری‌سازی شبکه‌های هم‌نویسندگی از فن تحلیل شبکه استفاده ‌شده است. جامعه آماری این پژوهش را نویسندگان 24308 مدرک نمایه‌شده در «وب‌آوساینس» تشکیل می‌دهد. برای گردآوری داده‌های مربوط به عملکرد استنادی یک پژوهشگر از مقاله‌هایی که وی در یک دوره زمانی 3‌ ساله منتشر کرده استفاده شده و داده استنادی (بدون احتساب خوداستنادی) برای یک مقاله 3 سال پس از انتشار آن مقاله گردآوری ‌گردید. نتایج نشان داد که میانگین تعداد هم‌نویسندگان هر مقاله 2/8 نویسنده به‌ازای هر مقاله و درصد مقاله‌های هم‌نویسی‌شده نسبت به مقاله‌های تک‌نویسی‌شده 89/4 درصد است. همچنین، شبکه هم‌نویسندگی مذکور‌ «جهان کوچک» و «بدون مقیاس» است. نتایج همچنین نشان داد که با افزایش در مقدار مرکزیت رتبه و مرکزیت بینابینی پژوهشگران، تعداد استنادات دریافتی آن‌ها نیز افزایش‌ یافته، اما بین مرکزیت نزدیکی و تعداد استنادات دریافتی پژوهشگران رابطه‌ای معنا‌دار یافت نشد. در این بازه متغیر مرکزیت بینابینی با ضریب استاندارد بتا 0/289 توان پیش‌بینی معنا‌داری برای میزان عملکرد استنادی پژوهشگران داشته‌ است (0/000p>). بنابراین، می‌توان گفت عملکرد استنادی پژوهشگران تحت تأثیر سنجه‌های مرکزیت بینابینی بوده و این سنجه نقش تعیین‌کننده‌ای در عملکرد استنادی پژوهشگران حوزه علوم و فناوری هسته‌ای در این بازه زمانی دارد. اشغال یک موقعیت مرکزی در یک شبکه هم‌نویسندگی، گرچه به پژوهشگر از لحاظ موقعیت نزدیکی اهمیت راهبردی می‌دهد، اما لزوماً موجب بهبود عملکرد وی نمی‌شود. اظهار نظر قطعی درباره رابطه مرکزیت بینابینی و عملکرد استنادی ‌طلب می‌کند که پژوهش‌های بیشتری برای بررسی این رابطه به عمل آید که آیا برای بررسی رابطه مرکزیت بینابینی و عملکرد استنادی نیاز به پل‌بندی بین کل مؤلفه‌های موجود در شبکه وجود دارد یا نه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Centrality Measures in Co-authorship Networks: Synergy or Antagonism in Researchers’ Research Performance

نویسندگان [English]

  • Oranus Tajedini 1
  • Faramarz Soheili 2
  • Ali Sadatmoosavi 3
چکیده [English]

In this study, the structure of co-authorship networks was analyzed using the Macro-level and Micro-level Approach. The study also examined the relationship between centrality measures and citation performance.
The research reported here favors a bibliometric approach aiming to visualize the co-authorship networks building on the network analysis method. The population of the research consisted of 24308 authors of the indexed papers in the WOS database. To collect the data pertaining to the citation performance of a given researcher, the articles the given researchers published in a period of three years were taken into account. The citation data (excluding the self-citation) of a given article were gathered considering a three-year lapse after its publication.  The results suggested that the mean of co-authorship for each article was 2.8 authors and the ratio of co-authored articles to single-authored was 89.4%. Also, this said co-authorship network was a network of “small world” and lacked “scale”. The achieved findings illustrated that any increase in the rate of centrality and betweenness centrality of articles led to an increase in the amount of received citations. That said, no significant relationship was found between closeness centrality and the amount of received citations in this area. In this period, the variable of closeness centrality was able to predict the significance for the citation performance of the researchers with Beta coefficient of 0.289 (p> 0.000). Therefore, it is safe to say that researchers’ citations performance was affected by betweenness centrality measures and this measure played a pivotal role in the researchers’ citation performance at this period of time. Although in a co-authoring network occupying a central position by the researcher, it is of strategic importance in terms of its proximity but it does not necessarily improve his performance. A definitive commentary on the relation between interstitial centrality and citation performance, more research is needed.
Keywords: Research Impact, Citation Performance, Centrality Measures, Macro-level Approach, Micro-level Approach, Co-authorship < span dir="RTL">

کلیدواژه‌ها [English]

  • research impact
  • Citation Performance
  • Centrality Measures
  • Macro-level Approach
  • Micro-level Approach
  • co-authorship