تحلیل موفقیت کنش اشتیاق کاربر در شبکه اجتماعی اینستاگرام نسبت به محتوا از منظرمشخصه‌های تصویر

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناخت تجربه کاربر در تعامل با اطلاعات در شبکه اجتماعی اینستاگرام انجام شده است. پژوهش با بهره‌گیری از دو نظریه درگیر‌کردن (اشتیاق کاربر) و تجربه خوشایند در صدد بود به تحلیل مشخصه‌های تصویر و مضامین نهفته در پُرپسند‌ترین پُست‌های ارائه‌دهنده محتوای تخصصی و آموزشی در شبکه اجتماعی اینستاگرام بپردازد و میزان ربط این مضامین را با محتوای اختصاصی این صفحه‌ها مورد بررسی قرار دهد.
این پژوهش با روش کیفی-اکتشافی با بهره‌گیری از تحلیل مضمون و نمونه هدفمند بر اساس رویکرد افزارسنجی رقابتی از راهبردهای پژوهش معماری اطلاعات انجام شد.
تحلیل 270 پُست که در ردیف 9 مطلب ارسالی پُرپسند 30 صفحه مورد بررسی در سال 2017 بودند، نشان داد که استفاده از تصویر تصویر انسان، شخصیت‌های برجسته هنری، علمی و ادبی و طبیعت در بخش مشخصه‌های تصویر و مضامین خانواده، عشق، و مذهب در این پُست‌ها وجود داشتند. همچنین، بیش از 80 درصد محتوای پسند‌شده از سوی کاربران به موضوع اختصاصی صفحه‌های مورد بررسی اختصاص داشت.
نتایج نشان داد که در محتوای موفق در درگیر‌کردن کاربر و ایجاد تجربه خوشایند در وی، مشخصه‌های تصویر مشترکی وجود دارد که در هنگام تولید محتوا باید به آن‌ها توجه کرد و آن‌ها را به‌کار گرفت. این مشخصه‌ها در این پژوهش مشخص شده‌اند. همچنین، 80 درصد محتوای موفق در کسب اشتیاق کاربر مرتبط با محتوای صفحه است که نشان‌دهنده توجه کاربران به تخصصی‌بودن صفحه مورد نظر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analysis of the success in user engagement to content on Instagram from the perspective of image characteristics

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Taghi Panahi
  • Mohsen Nowkarizi
  • Mohammad Hossein Dayyani
چکیده [English]

The purpose of this study was to find out the user experience in the most liked posts in educational pages on Instagram, using two theories of user engagement and flow. Analyzing user experience can help success in content creating and sharing on social networks.
This was a qualitative and exploratory study, carried out through thematic analysis using competitive benchmarking approach and analyzed the characteristics of the image and the latent themes in the most liked posts by users in the educational content on Instagram and examined the relevance of their themes to the specific subject of content in these pages.
The results of the study on 270 posts, which included 9 most-liked posts in 2017 from 30 pages surveyed, showed human image, artistic, scientific and literary outstanding personalities and nature, and were the most characteristics of the image and there were themes of the family, love, religion in them. Also, more than 80 percent of the most-liked posts were dedicated to the specific subject of these pages.
It can be concluded that in successful content in engaging user and making an optimal experience in them, there are common image characteristics that should be considered when creating content. These characteristics are indicated in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instagram
  • User engagement
  • Flow Theory
  • like
  • image characteristics