مرور نظام‌مند پژوهش‌های رایانش ابری با استفاده از روش استنتاج مضمون

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه امیرکبیر

چکیده

تحقیقات مروری نظام‌مند به‌عنوان مصداق بارز تحقیقات مبتنی بر شواهد توانسته‌اند نقش کلیدی در ارتقای سطح علمی و رشد بازار ابری ایفا نمایند. تاکنون تحقیقات نظام‌مند فراوانی در حوزه رایانش ابری منتشر شده، اما سؤال اساسی این است که آیا این تحقیقات بر اساس فرایندی دقیق و با تمرکز کامل روی چالش‌های کاربردی رایانش ابری انجام شده؟ و از همه مهم‌تر، از نتایج سازگاری برخوردار هستند؟ بر همین اساس، در این تحقیق و در پاسخ به این سؤال قصد بر این است که برای اولین بار با انجام یک مطالعه مرتبه سوم در حوزه رایانش ابری، تحقیقات مروری در این حوزه شناسایی و از دو منظر روش‌شناسی و محتوایی ارزیابی و تفسیر شود. جهت انجام تحقیق از روش تحقیق مروری نظام‌مند شامل دو گام اصلی استفاده گردید. در گام اول، پس از جست‌وجو در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر بین سال‌های 2011 تا 2016 ، 94 مقاله مروری بر اساس معیارهای مشخص انتخاب گردید و در نهایت، پس از ارزیابی کیفی آن‌ها با استفاده از یک ابزار معتبر، 76 مقاله تأیید شد. در گام دوم، بر اساس روش استنتاج مضمون، دو زمینه تحقیقاتی اصلی فناوری و کسب‌وکار در حوزه رایانش ابری شناسایی و پس از آن نگاشتی از مفاهیم و موضوعات مرتبط با هر زمینه ترسیم و سرانجام، با استفاده از روش «دلفی» سه‌مرحله‌ای مشتمل بر 12 خبره اعتبارسنجی ‌گردید. از منظر روش‌شناسی، نتایج این تحقیق نشان داد که طی سال‌های اخیر تعداد و کیفیت مقالات مروری افزایش یافته و همچنین، استفاده از مراجع راهنمای معتبر و ابزارهای نرم‌افزاری می‌تواند فرایند تحقیق را تسهیل نماید. از نظر محتوا، در این مطالعه معلوم شد که بیشتر مقالات مروری روی جنبه‌های فناوری از جمله چالش‌های امنیتی ابر، تأمین منابع زیرساخت ابری مقیاس‌پذیر مطابق با سطح سرویس توافق‌شده، افزایش تعامل‌پذیری بین سرویس‌ها جهت کاهش وابستگی به فروشندگان ابری تمرکز نموده‌اند. در نهایت، در این مطالعه معلوم شد که انجام تحقیقات مروری بیشتر با تمرکز بر روی مباحث کسب‌وکاری و حاکمیتی ابری مورد نیاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Systematic review of Cloud Computing Research

نویسندگان [English]

  • Vahid Delavari 1
  • Shaban Elahi 1
  • Alireza Hassanzadeh 1
  • Mohammadkazem Akbari Fatidehi 2
چکیده [English]

Systematic reviews, as a prime example of evidence-based research, have been able to play a critical role in promoting the scientific level and the growth of cloud market. So far, many systematic reviews have been published in the field of cloud computing, but the fundamental issue is whether these researches are based on a precise process, with a full focus on the issues and challenges of cloud computing, and also have consistent results, or not? Accordingly, in response to this challenge, this research intends to identify, evaluate and synthesize systematic reviews in the field of cloud computing from the methodological and contextual perspectives by conducting a tertiary study for the first time. A systematic review method covering two main steps was used to conduct the research. In the first step, after searching the popular digital libraries between 2011 and 2016, 94 articles were included based on specific criteria. Finally, after qualitative evaluation, 76 papers were qualified using a specific tool. In the second step, based on the thematic synthesis, two main research themes including technology and business in the field of cloud computing were identified and finally, mapping of the concepts and issues related to each area were drawn up and validated using a three-step Delphi method consisting of 12 experts. From the methodological point of view, results of this study showed that over recent years the number and quality of review articles have increased, as well as the use of guidance references and software tools can facilitate the research process. From the contextual perspective, the study also found that the review research has been focused more on technical aspects including cloud security challenges, providing scalable cloud infrastructure according to service levels agreements, and increasing interoperability between services to reduce dependency on cloud vendors. Finally, the study described the need for more review research focusing on business and governance issues of the cloud.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cloud computing
  • Evidence-based research
  • Systematic review
  • Tertiary study
  • Thematic synthesis