فراتحلیل پژوهش‌های بین المللی مرتبط با داده هوشمند

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

داده‌هوشمند، ماده خام بسیاری از فعالیت‌ها نظیر اتوماسیون‌، سیستم‌های هوشمند، هوش مصنوعی و انقلاب صنعتی چهارم است. با توجه به اهمیت و کارایی داده‌های هوشمند، هدف این مطالعه تحلیل سیستمی و بررسی هرگونه الگوهای احتمالی تمامی پژوهش‌هایی است که از سال 1980 تا پایان سپتامبر 2017 در این حوزه منتشر شده‌اند. مقالات با بهره‌گیری از مدل جست‌وجوی «وینر، آمیک و لی» در سال 2008 و جست‌وجوی نظام‌مند در بانک اطلاعاتی «وب‌آوساینس» استخراج و 220 مقاله به‌عنوان جامعه نهایی این پژوهش انتخاب و با هدف تعیین نویسندگان، اهداف، جوامع، کشورها و دانشگاه‌ها، حامیان مالی، سال، محمل انتشار، وضعیت استناد، کلیدواژه‌ها، موضوع، قالب و زبان و وضعیت چندنویسندگی بررسی شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهند که «سن سومیا» (3/63 درصد) بیشترین تعداد مقاله در این حوزه را داشته است. هدف 72/47 درصد از مقالات، کاربردهای داده‌هوشمند بود و 84/54 درصد بر جوامع غیرانسانی مطالعه کرده‌اند. آمریکا با (33/63 درصد)، دانشگاه پرینستون با (3/18 درصد)، و بنیاد ملی علوم طبیعی چین با (2/72 درصد) به‌ترتیب، نخستین کشور، دانشگاه، و مؤسسه با بیشترین تعداد مقالات در این حوزه بوده‌اند. بیشتر پژوهش‌های این حوزه (20/9درصد) در سال 2016 انجام شده و نشریه «همایش‌های آی‌تریپل‌اِی در ارتباطات رایانه‌ای»  بیشترین مقالات این حوزه (3/18درصد) را منتشر کرده است. متوسط دریافت استناد 4/4 استناد بوده و کلیدواژه «سیستم« (3/18 درصد) بیشترین فراوانی را داشته است.  39/54درصد مقالات منتشرشده مربوط به حوزه علوم رایانه و 98/18درصد مقالات به‌ زبان انگلیسی بوده است. 64/52 درصد مقالات در قالب همایش منتشر شده، 5/90 درصد مقالات به‌صورت تک‌نویسنده و 94 درصد آن‌ها به‌صورت چندنویسنده نگاشته شده‌اند. نتایج نمایانگر روزآمدی، تنوع، و گستردگی مؤلفه‌های مورد بررسی در این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The meta-analysis of smart data international researches

نویسندگان [English]

  • Omid Aliour 1
  • Shima Moradi 2
  • Saeed Ghaffari 1
چکیده [English]

Smart data is the raw material for many activities such as automation, intelligent systems, artificial intelligence and for the fourth industrial revolution. The purpose of this study is to systematically analyze all smart data related studies published from 1980 to the end of September 2017. Also, the study of probabilistic patterns is another purpose of this research. Regarding the search model of Winer, Amike and Lee in 2008, the articles of this study were extracted using a systematic search in the Web of Science database and 220 articles were selected as the final population. They were considered to identify authors, objective, population, countries and universities, funders, years, publication terms, citation status, keywords, subject, format, language, and authorship. The main findings show that Sen Soumya has the highest number of articles (63.3%) in this field, while the United States with 33.63 percent, Princeton University with 18.3 percent, and the National Science Foundation of China with 2.72 percent have the largest share in countries, universities, and institutions. The objectives of 72.77% of articles were smart data applications and 84.54 percent of the articles have been made on nonhuman societies. Most research in this area (20.9%) was conducted in 2016. The IEEE Conference on Computer Communications Workshops has published most articles in this field (18.3%). Average citations received is 4.4. The keyword «system” (18.3%) is the most common. 39.44 percent of the published articles relate to computer science. 52/64 percent of the articles were published in the form of a conference. 18.88 percent of articles are written in English. 90.5 percent of the articles are written by single authors and 94 percent of them are written by several writers. The results of the current study indicate the variety and extent of the components studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • smart data
  • Review
  • System Analysis
  • Scientomerics. Meta-analysis