تحلیل ساختار مطالعات «نظریه‌های علم اطلاعات» بر اساس تحلیل شبکه هم‌واژگانی مقالات در پایگاه اطلاعاتی وب‌آوساینس (1983– 2017)

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی؛ دانشگاه شهید چمران اهواز

3 گروه علم اطلاعات و دانش­شناسی؛ دانشگاه یزد

چکیده

چگونگی شکل‌گیری جریان‌های فکری، روش‌های تحلیل در علوم و روش‌شناسی‌ها از جالب‌ترین مباحث علم و فلسفه علم هستند. نظریه‌های علمی از واقعیاتی تشکیل می‌شوند که در ارتباط با هم گردآوری‌ شده و انتظام یافته و مورد تأمل قرار گرفته‌اند. هدف از پژوهش حاضر تحلیل ساختار مطالعات حوزه موضوعی «نظریه‌های علم اطلاعات» از طریق بررسی متون علمی این حوزه در پایگاه «وب‌آوساینس» بر اساس شاخص‌های تحلیل هم‌واژگانی مفاهیم و هم‌نویسندگی متخصصان و نظریه‌پردازان این حوزه از علم اطلاعات و دانش‌شناسی بر اساس سنجه‌های مرکزیت شبکه اجتماعی در مقالات است. پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد کمّی و شاخص‌های علم‌سنجی انجام ‌شده است. برون‌دادهای علمی نظریه‌های علم اطلاعات در پایگاه اطلاعاتی «وب‌آوساینس» (1983-2017) با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و تحلیلی در نرم‌افزارهای Premap ،VOSviewer ،Ucinet‌ و Excell ‌بررسی شده‌اند. یافته‌های حاصل از تحلیل‌های هم‌رخدادی واژگان و نویسندگان حاکی از آن است که از سال 2009 تا 2014 بیشترین مطالعات نظریه‌های علم اطلاعات در کشورهای آمریکا، آلمان، انگلستان، اسپانیا و کانادا بوده است. همچنین، در سال‌های اخیر کشورهایی مانند برزیل و چین پژوهش‌هایی را در این حوزه انجام داده‌اند. نویسندگانی همچون «یورلند»، «هارتل»، «وایت»، «بوشمن» و «برنر» بیشترین مقالات و «کیمبل»، «برنر»، «هرسینک»، «لوچس» و «ندرسن» دارای بیشترین همکاری علمی را در این دوره داشته‌اند. ضریب همکاری گروهی نویسندگان 0/3 است که حاکی از همکاری گروهی بالای نویسندگان است. مطالعات انجام‌شده در حوزه نظریه‌های علم اطلاعات به 9 خوشه تقسیم می‌شوند. حوزه‌های موضوعی نظریه‌های علم اطلاعات شامل استفاده از الگوریتم‌ها و مدل‌ها در نظریه‌ها، نظریه آنتروپی و کاربرد آن، نظریه‌های علم اطلاعات برگرفته از علوم دیگر، نظریه ترمودینامیک و فیزیک در علم اطلاعات، نظریه ارتباطات و مدل‌های ارتباطی، استفاده از نظریه‌های اطلاعات بین‌رشته‌ای، کارایی نظریه‌ها، ارزیابی نظریه‌ها، نقش اطلاعات و نقش میزبان و واردکننده نظریه‌ها در علم اطلاعات و دانش‌شناسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural analyzing of “Information Science Theories’ based on co-word network analysis of articles in Web of Science database (1983-2017)

نویسندگان [English]

  • Mahdieyh Khazaneha 1
  • Gholamreza Heaidary 2
  • Ismael Mostafavi 3
1
2
3
چکیده [English]

The formation of intellectual currents, methods of analysis in science and methodology are the most interesting topics of science and philosophy of science. Theories of science are made up of facts that have been gathered together, arranged and discussed. This study aims to analyze the articles regarding information theories based on the concepts of co-occurrence network analysis and centrality indicators published in Web of Science during 1983-2017. This is a descriptive study, using scientometric techniques. Its statistical population contains all clinical trials related to information theories in Web of Science during 1983-2017. The scientific research on theories of information existed from 2009 to 2014. Based on the scientific map of countries, theories of information have been active in some countries including USA, Germany, United Kingdom, Spain and Canada and Brazil and China have also been active in research on this filed in these years. The top authors in theories of information field in Web of Science during 1989-2017 are Kimball, Bruner, Hersink, Lochs, and Nendersen. The mentioned authors are considered the most scientific co-authorship. Likewise, Hjørland, Hartle, White, Bushman, and Bruner have the most abundant published articles. Also, the co-authorship ratio of these authors is 0.3, which indicates a relatively high level of corporate. The analysis of information theories also showed that based on co-word analysis there are 9 clusters. Among them cluster 1 is the largest and is related to algorithms and models in theories. Other clusters are information theories-related entropy theory and its application, information theorems derived from other sciences, thermodynamics theory and physics in information science, the theory of communication and communication models, the use of interdisciplinary information theories, the effectiveness of theories, the evaluation of theories, the role of information and the role of host and importer of theories in information science and science.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientometrics Method
  • Theory of Information
  • Visualizing the Structure of Information Theories
  • Theory of Information Co-word Analysis
  • Theory of Information Co-authors Analysis