دوره و شماره: دوره 34، شماره 4 - شماره پیاپی 98، شهریور 1398 
استخراج آنتولوژی هویت دیجیتال مبتنی بر تحلیل حوزه

صفحه 1669-1700

10.35050/JIPM010.2019.018

جواد تقی زاده نایینی؛ فاطمه فهیم نیا؛ نادر نقشینه