بررسی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی دانش از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات؛ تهران

چکیده

تجاری‌سازی، فرایند تبدیل فناوری به محصولات موفق اقتصادی است که دانش تولیدشده را به محصولات قابل عرضه در بازار تبدیل می‌کند. این فعالیت، جزء اولویت‌های دانشگاه‌ها و پژوهشگا‌ه‌های جهان است. امروزه بقای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به ارائه دانش تولیدشده در قالب محصولات دانشی به جامعه و بازار بستگی دارد. هدف این پژوهش تعیین عوامل و الزامات مؤثر بر رشد و موفقیت تجاری‌سازی دانش از دیدگاه دانشجویان «دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی شهر تهران» است. روش پژوهش از نوع پیمایشی است؛ چرا که یکی از بهترین روش‌ها برای بررسی مشکلات در شرایط واقعی است که امکان آزمودن متغیرهای مختلف را فراهم می‌آورد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی «دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران» است. نمونه‌گیری به‌ روش تصادفی طبقه‌ای و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه نیمه‌محقق‌ساخته است که روایی آن با نظر اساتید خبره و پایایی آن نیز با آلفای «کرونباخ» 0/956 تأیید گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار «اس‌پی‌اس‌اس» و آزمون‌ آماری «فریدمن» انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاهِ مورد مطالعه، عوامل اقتصادی بیشترین (4/41)، و مکانیزم‌های آموزشی و پژوهشی کمترین (3/64) تأثیر را در رشد و موفقیت تجاری‌سازی دانش دارند. مدیران و سیاست‌گذاران دانشگاه باید برای تسهیل در ایجاد شرکت‌ها و تجاری‌سازی دانش، خط‌‌مشی‌گذاری تجار‌ی‌سازی دانش، و سیاست‌گذاری توزیع درآمد ناشی از تجاری‌سازی دانش فعالیت نمایند و در این راستا، شبکه‌های گسترده ایجاد ارتباط بین طرف‌های ذی‌نفع و دارای نقش در فراگرد تجاری‌سازی دانش را توسعه دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Factors Affecting knowledge Commercialization From the perspective of Graduated students at Shahid Rajaee Teachers’ Training University

نویسندگان [English]

  • Roya Pournaghi 1
  • Akramosadat Hejazi 2
1
2
چکیده [English]

Commercialization is the process of conversion of technology into successful economic products that transforms knowledge produced into marketable products and is a priority for the activities of universities and research institutes in the world. Today, the survival of universities and research centers depends on providing their knowledge in the form of knowledge products to society and the market. The main objective of this research is to determine the factors and requirements that affect the growth and success of knowledge commercialization from the viewpoint of the students of Shahid Rajaee Teacher Training University in Tehran.
The research method used is survey because it is one of the best methods for studying problems in real conditions and testing different variables. The statistical population consists of all graduate students of Shahid Rajaee Teacher Training University of Tehran. A randomized stratified sampling method and a data gathering tool was a semi-researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by the opinion of the professors and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha of 0.956. Data analysis was performed using SPSS software and Friedman statistical test.
The findings of the study showed that from the viewpoint of university graduate students, the most economic factors (4.14) and educational and research mechanisms have the least (3.64) effect on the growth and success of knowledge commercialization. Based on research findings, applied proposals were presented to improve the knowledge commercialization process at universities. Managers and policymakers of the university should act to facilitate the creation of companies and the commercialization of knowledge, the commercialization of knowledge and policies for distribution of income arising from the commercialization of knowledge, and in this regard, widespread networking of communication developing the role of stakeholders in knowledge-trading business process.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge commercialization
  • graduate students
  • Knowledge
  • Rajaee Teacher Training University