طراحی مدل عوامل مؤثر بر تداوم استفاده از سیستم‌های اطلاعات (مورد مطالعه: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

استفاده نا‌پیوسته و غیرکارآمد از فناوری اطلاعات بعد از پذیرش اولیه منجر به تحمل هزینه‌های نا‌خواسته و یا هدر رفتن تلاش‌ها برای توسعه فناوری اطلاعات می‌شود. اکثر مدل‌های مربوط به بررسی تداوم سیستم‌های اطلاعات در پی چگونگی پذیرش سیستم اطلاعات جدید و استفاده از آن هستند. هدف مدل‌های موجود در ادبیات موضوع که اصالتاً برای تحقیقات بازاریابی و مدل‌سازی رفتار خرید مجدد مصرف‌کننده طراحی شده‌اند، ارزیابی وفاداری کاربر و عوامل مؤثر بر تداوم در سطح فردی برای کاربرد سیستم بوده و عوامل مؤثر بر تداوم استفاده سازمانی نادیده گرفته شده است و یا تنها از متغیرهای پذیرش سیستم برای بررسی تداوم استفاده از آن استفاده شده است. بنابراین، در تحقیق حاضر، عوامل اصلی به‌منظور شناسایی عوامل مؤثر بر تداوم استفاده کاربر سازمانی از سیستم‌های اطلاعات از طریق بررسی ادبیات موضوع مشخص شده و با استفاده از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با خبرگان متغیر‌های مستقل شامل حکمرانان، مدیران، سبک رهبری، تغییر تکنولوژی، استراتژی، کاربران، انتظار مشتریان، فرهنگ، قانون، شفافیت و نقش سیستم و متغیر‌های میانجی شامل هزینه‌های جابه‌جایی مثبت و منفی استخراج، و به‌وسیله نرم‌افزار Atlas T/I در قالب مدل ارائه شده‌اند. در نهایت، مدل نهایی تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه در «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» بومی‌سازی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Affecting Factors on Continuance of Information Systems (Case: Ministry of Communication and Information Technology)

نویسندگان [English]

  • Saman Zeinaliee 1
  • Mohammad MosaKhani 1
  • Amir Maniain 1
  • Alireza Hasanzadeh 2
چکیده [English]

Infrequent and ineffective usage of IT after initial adoption may incur undesirable costs or results in waste of effort to develop the IT. Most of information systems (IS) continuance models try to define how users accept IS and use it. The aim of these models which originally were developed for marketing research and modeling of repurchase behavior of consumer, is evaluation of loyalty and continuance in individual level of system usage or measures of acceptance of systems is used for studying continuance of systems while effective factors of continuance for organizational user are ignored. Therefore, in this research for identifying affecting factors on continuance of information systems, the main factors are defined by reviewing literature, and through semi-structured interview independent variables are defined including independent variables like governor, manager, leadership style, technology change, strategy, users, customer expectation, culture, law, transparency, system position and mediator variables like positive and negative switching costs and the model is made by using Atlas T/I software in the last step, final model of research is customized in the Ministry of Communication and Information Technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IS
  • Continuance
  • Switching Cost
  • Usability
  • E-loyalty