ارائه مدل فازی سنجش میزان آمادگی جهت پذیرش سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت در سازمان‌ها (مطالعه موردی: شهرداری زاهدان)

نویسنده

شهرداری زاهدان

چکیده

هدف اصلی این مقاله ارائه روشی مبتنی بر منطق فازی برای ارزیابی میزان آمادگی سازمان‌ها در پذیرش سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت می‌باشد. به عنوان نمونه موردی، این مدل در شهرداری زاهدان پیاده‌سازی شد. در کنار هدف فوق، فرایند پژوهش این امکان را می‌دهد که نقاط ضعف و قوت سازمان در مسیر پذیرش و پیاده‌سازی این سیستم‌ها مشخص گردد. در این پژوهش با استفاده از عوامل مستخرج از مطالعات پیشین و دریافت نظرات 20 نفر از خبرگان حوزه فناوری اطلاعات، 19 شاخص برای فرایند کار انتخاب شد و با استفاده از عبارات کلامی خبرگان و متخصصانی که در ارتباط با سازمان نیز بودند، میزان آمادگی شهرداری زاهدان جهت پذیرش سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (بر اساس عددی بین 0 تا 1)، برابر 0/467 محاسبه گردید. به عنوان نتیجه جانبی پژوهش نیز نقاط ضعف و قوت شهرداری زاهدان در این مسیر مشخص شد. میزان توسعه و گستردگی شبکه در سازمان و آگاهی پرسنل از تأثیرات مثبت کاربرد فناوری اطلاعات در افزایش بهره‌وری و بازده کارایی به عنوان نقاط قابل اتکا و قوت تعیین شدند. همچنین سازمان از نظر نرخ ارتباط الکترونیکی با شهروندان و دیگر سازمان‌ها (بالادستی و هم‌رده) در شهر، استان و کشور و وجود بانک‌های اطلاعاتی به‌روز و شفافیت داده‌های موجود در آنها دارای ضعف بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of Fuzzy Model to Evaluate Amount of Preparedness to Adopt Information Management System in Organization (case study: Zahedan Municipality)

نویسنده [English]

  • Ahmad Khajeh Ahmadi
چکیده [English]

The main goal of this study is to present fuzzy logic-based method in order to evaluate preparedness of organizations in adopting information management system. As a case study, this model was implemented in Zahedan Municipality. In addition to above mentioned goal, the process of the study specify the weakness and strength of organization under consideration in adaptation and implementation of these systems. In this study, using the factors extracted from previous studies and receiving views of 20 IT experts, 19 indexes are selected for task process, and preparedness of Zahedan Municipality [equal to 0.467] to accept information management system (based on the numbers between 0 and 1) is calculated, while using verbal expressions of experts and specialists associated with organization. The weakness and strength of Zahedan Municipality in this path are specified as side effect of research. Development and expansion of network in the organization and knowledge of personnel coming from positive effects of IT applications in increasing productivity and performance efficiency are determined as reliable and strong. Furthermore, organization has weakness in electronic communication with citizen and other (upstream and counterpart) organization in city, province, and country and up-to-date information banks and clarity of available data in them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fuzzy theory
  • information system
  • evaluating the organizational preparedness
  • Management Information System