فراتحلیل رابطه‌ی مدیریت دانش و نوآوری در سازمان با تاکید بر ابعاد و متغیرهای میانجی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشگاه شهید ستاری

3 دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

این تحقیق با استفاده از روش فراتحلیل به شناسایی روابط مستقیم و غیر‌مستقیم مدیریت دانش و ابعاد آن با نوآوری پرداخت. تحقیق حاضر از نظر هدف توصیفی و از نظر نوع استفاده کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل 57 پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد، دکتری، و پژوهش‌های مدیریت دانش و نوآوری در سازمان بود که تعداد 15 مورد (معادل با 48 واحد فراتحلیل) با استفاده از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند به‌عنوان نمونه وارد فرایند فراتحلیل شدند. پایایی شناسایی از طریق توافق داوران در انتخاب تحقیق‌ها و طبقه‌بندی آن‌ها، پایایی کدگذاری از طریق توافق داورها در مورد استفاده از مفاهیم خاص برای کدگذاری متغیرها، و پایایی سطح معناداری و اندازه اثر از طریق توافق در محاسبات اندازه اثر در بین دو فراتحلیلگر به‌ دست آمد. یافته‌های پژوهش نشان داد که از میان 48 اندازه اثر، 18 اندازه اثر زیاد (بیشتر از 0/5)، 17 اندازه اثر پایین (بین 0/1تا 0/3) و 8 اندازه اثر متوسط (0/3-0/5) بود. همچنین، نتایج نشان داد که توسعه دانش، تسهیم دانش، استفاده از دانش، نگهداری دانش به‌ترتیب دارای بیشترین اندازه اثر بر متغیر نوآوری هستند. جو اخلاقی از طریق مدیریت دانش و نگهداری دانش از طریق فناوری اطلاعات بیشترین اندازه اثر را بر متغیر نوآوری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta Analysis of Knowledege Managment and Innovation in Organization:Role of Dimension and Mediating

نویسندگان [English]

  • Salimeh latifi jaliseh 1
  • Mehdi Kheirandish 2
  • Asma Afsharipour 3
چکیده [English]

This study deals with the direct and indirect relationship between knowledge management and innovation using meta-analysis approach. The purpose of this study based on goal is descriptive and type of use is applied. The study population included 41 dissertations, theses and organizational identity research that of which 14 sample selected using non-random purposefully method for meta-analysis. The identification reliability via the agreement of the referees in selecting the researches and their categorization, the coding reliability was obtained via the agreement of the referee on the use of specific concepts to variables coding and significance and effect size reliability was obtained via an agreement on effect size calculation between two meta-analyzers. Findings showed that among 48 effect size, 18 effect size is high (higher 0.5), 17 effect size is low, and 8 effect size is medium. Also results show that direct relationship between knowledge development, knowledge sharing, use of knowledge, knowledge keeping have higher effect size on innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledege Management
  • Innovation
  • Meta Analysis