کیـفیت محتوای وب‌سایت‌های دانشگاه‌های صنعتی ایـران: یک مطالعه وب‌سنجی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، شیراز. ایران.

3 دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان، ایران

4 دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل کیفیت وب‌سایت‌های دانشگاه‌های صنعتی منتخب ایران انجام شد. نوع پژوهش کاربردی و روش پژوهش، تحلیل محتوای صفحات وب است که یکی از روش‏‌های وب‏‌سنجی است. همچنین، رویکرد مورد استفاده در این مقاله تحلیلی است. جامعه پژوهش وب‌سایت‌‏های 10 دانشگاه‌ برتر صنعتی ایران بر اساس نظام رتبه‌بندی ISC است. داده‏‌های مورد نظر این مقاله بر اساس تراکم و برجستگی کلمات کلیدی، اَبَربرچسب‌ها، تعداد کلمات و ترافیک ارگانیک، میزان متن به کد و محتوای یونیک و تکراری است که همگی از شاخص‌های سنجش کیفیت محتوا بوده و در بازه زمانی یک‌ماهه (بهمن 1396) از طریق ابزارهای وب‌سنجی و از وب‌سایت 10 دانشگاه برتر صنعتی کشور استخراج گردید. به‌منظور تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار«اکسل» استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که وب‌سایت دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، اصفهان، علم و صنعت و شریف دارای محتوای بهتری نسبت به سایر دانشگاه‌های جامعه پژوهش هستند. همچنین، وب‌سایت‏ دانشگاه‏‌های صنعتی مالک اشتر و تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان از کیفیت محتوای ضعیف‌‏تری نسبت به سایر دانشگاه‏‌های مورد مطالعه برخوردارند. پیشنهاد می‌شود مدیران وب‌سایت‌ها از یافته‌های پژوهش حاضر جهت ارتقای کیفیت محتوای وب‌سایت‌های دانشگاهی استفاده نمایند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Websites content quality of Iranian universities of technology: Awebometrics study

نویسندگان [English]

  • Ali Mardani-Nejad 1
  • Farshid danesh 2
  • Hossein Saadat 3
  • Seyyed Mohammad Reza Darbani 4
1
2
3
4
چکیده [English]

The main aim of this study is to analyze Websites content quality in Iranian universities of technology. The method of this study is content analysis; one of the webometrics methods. Applied reaserch and content analysis method with analytical approach have been used in this paper. The research population is top ten Iranian technology universities selected according to their ISC latest version of university ranking. The required data for this paper was gathered based on keyword density and prominence, Meta tags, keyword & traffic organic, Text/HTML ratio, Unicode and duplicate content. All of these are indicators in content quality and used in this research for data extracting. Information of each website is extracted & analyzed on February 2018 by Webometrics tools and Excel software. The results showed that the content quality of Amir Kabir, Isfahan, Sharif University of Technology and University of Science and Technology are better than the other universities. Also, Malek Ashtar University of Technology and Kerman Graduate University of Advanced Technology have poor website content quality. The admins of Iranian university websites can use the results of this study for improving their websites’content quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analysis
  • Web Content Quality
  • webometrics
  • Technical universities
  • Iran